Change language

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (Ú.v. EU L 119, 4.5.2016) (dále „Nařízení“).

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2, IČ: 00216208

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886

K osobním údajům v jednotlivých do soutěže Matematický Náboj (dále jen “Soutěž”) zapojených států mají přístup i lokální organizátoři za daný stát, a to v rozsahu osobních údajů registrujících a registrovaných osob (žáků) výlučně ze svého státu. Tyto osobní údaje využívají výlučně na komunikaci s registrujícími osobami za účelem informování ohledně aktuálního ročníku Soutěže k zabezpečení plynulého chodu, zasílání propagačních marketingových e-mailů registrujícím osobám při propagaci jednotlivých ročníků Soutěže a také pro zasílání informací o výsledcích registrovaných osob (žáků) jejich příslušným registrujícím osobám.

Jaké údaje zpracováváme?

Jakým způsobem získáváme osobní údaje?

Osobní údaje poskytuje registrující osoba při registraci týmu žáků do Soutěže. Obrazové a audiovizuální záznamy se vyhotovují v průběhu Soutěže.

Jak zacházíme s osobními údaji? Na jaké účely, na jakých právních základech a na jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

ÚčelPrávní základRozsah zpracovávaných údajůJak dlouho zpracováváme osobní údaje?
Řádné zabezpečení Soutěže (organizace a fungování)Oprávněný zájemÚdaje uvedené v registračním formuláři do SoutěžePo dobu trvání Soutěže a 1 rok po skončení daného ročníku Soutěže
Tvorba a zveřejnění výsledkové listinyOprávněný zájemJméno, příjmení, ročník, škola žáka, název soutěžního týmuPo dobu provozování webového sídla Soutěže a účtu na sociálních sítích
Zhotovení a zveřejnění obrazových a audiovizuálních záznamů v průběhu soutěžeSouhlasFotografie a video záznamPo dobu provozování webového sídla Soutěže a účtu na sociálních sítích
Marketingová propagace Soutěže a jí podobných akcíOprávněný zájemE-mail a telefon registrující osoby uvedený v registračním formuláři2 roky po skončení daného ročníku Soutěže

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Odevzdáváme vaše osobní údaje do třetích států (mimo státy EU)?

Osobní údaje uvedené při registraci neodevzdáváme (nepřenášíme) do třetích států mimo EU. Jsou uložené na serverech výlučně v rámci EU.

Při vaší interakci na sociálních sítích, které Náboj využívá může dojít k přenosu osobních údajů do třetích států především v rámci využívání analytických a statistických služeb provozovatelů sociálních sítí, na kterých má Náboj zřízený profil.

Jaká jsou vaše práva, jako dotčené osoby?

  1. Právo na odvolání souhlasu, pokud je právním základem zpracování osobních údajů souhlas
  2. Právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů
  3. Právo na omezení zpracování
  4. Právo na přístup k osobním údajům
  5. Právo na přenos osobních údajů k jinému provozovateli
  6. Právo na výmaz osobních údajů
  7. Právo vnést námitku proti zpracování osobních údajů
  8. Právo podat stížnost

V případě údajného porušení platných právních předpisů na ochranu osobních údajů můžete podat stížnosti dozorčímu úřadu pro ochranu osobních údajů ve státě, ve kterém žijete, resp. ve státě, kde došlo k údajnému porušení ochrany osobních údajů. V České republice je takovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Časová lhůta vyřízení vaší žádosti při uplatnění vašich práv: Vždy se pokusíme vyřídit žádost v průběhu 30-ti dnů od jejího doručení. Lhůta však může být vzhledem k početnosti žádostí a jejich složitosti prodloužena o další 2 měsíce. O této skutečnosti vás budeme nejpozději do 30 dnů od doručení vaší žádosti informovat spolu s důvodem prodloužení lhůty. Zároveň jste v tomto případě oprávněni podat stížnost dozorčímu úřadů.

Žádosti pro uplatnění práv dotčené osoby můžete doručit elektronicky, e-mailem na adresu info-cz@math.naboj.org nebo poštou na adresu provozovatele, uvedenou v úvodu této informace.

Při zpracování osobních údajů nevyužíváme automatizované zpracování ani profilování.