Change language

Feladatok

Náboj Matematika 2023

Letöltés PDF-ként

1. feladat

Ha négy különböző pozitív egész szám átlaga 10, akkor mekkora ezen számok bármelyikének lehető legnagyobb értéke?

Megoldás

Eredmény:

34


Ahhoz, hogy az egyik szám a lehető legnagyobb legyen, a többi számnak a lehető legkisebbnek kell lennie. Mivel a számok különbözőek, ezért a három legkisebb lehetséges érték az 1, a 2 és a 3. Ahhoz, hogy a számok átlaga 10-zel legyen egyenlő, vagyis az összegük 4 10 = 40-nel legyen egyenlő, a negyedik szám 40 (1 + 2 + 3) = 34 kell, hogy legyen.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
99.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:08:54
átlagos megoldási idő

2. feladat

Ha az x2 + mx + 2020 = 0 másodfokú egyenlet egyik megoldása 4, és m egy egész szám, akkor mi az egyenlet másik megoldása?

Megoldás

Eredmény:

505


Mivel 4 gyöke az egyenletnek, így 42 + 4m + 2020 = 0 és m = 509, tehát x2 509x + 2020 = 0 az egyenletünk, amelynek megoldásai 4 és 505.

Másképpen, ha s-sel jelöljük az egyenlet másik megoldását, akkor

x2 + mx + 2020 = (x 4)(x s) = x2 4x sx + 4s

és összehasonlítva az együtthatókat láthatjuk, hogy 4s = 2020, vagyis s = 505.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
79.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:29:40
átlagos megoldási idő

3. feladat

A 95-ös szám 4-et ad maradékul, miután elosztjuk egy pozitív egész N-nel. Mekkora N legkisebb lehetséges értéke?

Megoldás

Eredmény:

7


Tudjuk, hogy N nagyobb, mint 1, és 95 4 = 91 = 7 13 osztója, tehát a legkisebb lehetséges értéke 7.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
99.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:10:38
átlagos megoldási idő

4. feladat

Egy négyzet és egy szabályos ötszög a képen látható módon helyezkednek el. Mekkora az α szög nagysága fokban kifejezve?

Megoldás

Eredmény:

54


Nevezzük el a pontokat az ábrán!

Egy szabályos ötszög belső szöge 108. Az ABC háromszög egyenlő szárú, és ABC = 108, tehát

BAH = BAC = 1 2(180 108) = 36.

Mivel ABH egy derékszögű háromszög, amelynek a derékszöge a B csúcsnál van,

α = AHB = 180 90 36 = 54.
Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
97.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:33
átlagos megoldási idő

5. feladat

Egy buszmegállóban három vonal, A, B és C buszai járnak, amelyek rendre 12, 10, illetve 8 perces időközönként hagyják el a megállót. Amikor Brendon elsétált a megálló mellett, azt vette észre, hogy a három vonal három busza egyszerre hagyta el a megállót. Ettől a pillanattól számolva legközelebb hány perc múlva fog ez megint bekövetkezni?

Megoldás

Eredmény:

120


A percek száma mindhárom időköznek többszöröse kell legyen, így mivel a legkisebb ilyen számot keressük, a válasz a 8, 10, 12 számok legkisebb közös többszöröse, azaz 120.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
100.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:10:18
átlagos megoldási idő

6. feladat

A rombuszvirág a következő módon növekszik: a közepén van egy négyzet alakú virágzat, amelynek az átlói 1 egység hosszúak. Az első lépésben megkétszereződik a vízszintes átló hossza és létrejön egy új négyszög. A következő lépésben a függőleges átló hossza kétszereződik, és megint keletkezik egy új négyszög alakú virágzat. Ez a folyamat hasonló módon egészen addig folytatódik, amíg a virágnak öt négyszög alakú virágzata nem lesz. Mekkora a legkülső (ötödik) virágzat kerülete?

Megoldás

Eredmény:

82


Az ötödik virágzat egy négyzet, amelynek az átlói 4 egység hosszúak, tehát az oldalak hossza 22, azaz a kerülete 82.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
92.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:49
átlagos megoldási idő

7. feladat

Egy botanikus ültetett két, azonos fajból származó növényt: P1-et P2-t, és megmérte a magasságukat. Egy hét után, ami alatt a két növény ugyanakkora százalékkal nőtt, a botanikus megmérte őket megint, és azt látta, hogy P1 most akkora, mint P2 volt egy héttel korábban, továbbá P2 most 44%-kal nagyobb, mint P1 volt egy héttel korábban. Hány százalékkal növekedtek a növények ezen a héten?

Megoldás

Eredmény:

20%


Jelölje P1 és P2 a növények kezdeti magasságát. Mivel egy hét alatt azonos százalékkal nőtt a magasságuk, így most a magasságaik rendre kP1 és kP2, alkalmas k > 1 számra, ahol (k 1) 100% a keresett százalék. Ekkor

kP1 = P2, kP2 P1 = 1,44.

A második egyenletbe P2-t helyettesítve kapjuk, hogy k2 = 1,44, vagyis k = 1,2, ami azt jelenti, hogy a növények 20%-kal nőttek.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
71.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:34:17
átlagos megoldási idő

8. feladat

Hány paralelogramma található az alábbi ábrán?

Megoldás

Eredmény:

15


A nagy háromszög mindhárom csúcsának esetében létezik három rombusz, amely a csúccsal „egy irányba mutat”, és két 1 × 2 egység oldalú paralelogramma, amelyeknek része az adott csúcs. Az alábbi ábrán láthatóak ezek a paralelogrammák a felső csúcs esetén.

Más paralelogrammák nem találhatók az ábrán, így összesen 3 (2 + 3) = 15 paralelogramma van.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
99.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:42
átlagos megoldási idő

9. feladat

Egy buszos cégtől 27, illetve 36 fős buszokat lehet bérelni. Egy 505 fős turistacsoport a cég buszaival szeretne utazni. A cég úgy választja ki a buszokat, hogy az üresen maradó ülések száma a lehető legkevesebb legyen. Ekkor hány ülés marad szabadon?

Megoldás

Eredmény:

8


A legkisebb olyan s 505 számot keressük, ami előáll s = 27x + 36y alakban, ahol x és y rendre a 27 üléses, illetve a 36 üléses buszok számát jelöli. Mivel 27 és 36 legnagyobb közös osztója a 9, így s 9 többszöröse kell legyen. 9 legkisebb olyan többszöröse, amely nagyobb vagy egyenlő 505-tel, az 513. 513 felírható úgy, mint 513 = 27 3 + 36 12, ebből pedig következik, hogy az üres ülések minimális száma 513 505 = 8.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
92.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:33:27
átlagos megoldási idő

10. feladat

Egy állatbarát vett két teljesen azonos, farkast ábrázoló képet és négy teljesen azonos, rókát ábrázoló képet. A képeket szeretné kiakasztani egymás mellé egy sorba a nappaliban, és minden nap meg akarja változtatni a sorrendjüket oly módon, hogy az különbözzön a korábbi napok sorrendjeitől. Ezen felül nem szeretné, ha a két kép a farkasról egymás mellé lenne kiakasztva. Legfeljebb hány napon keresztül teheti ezt meg?

Megoldás

Eredmény:

10


Más szavakkal, azt keressük, hogy hányféleképpen lehet a képeket sorba rendezni úgy, hogy a két farkas ne kerüljön egymás mellé. A bal oldali farkas a 6 lehetséges pozícióból az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es pozíciókba kerülhet, és az egyes esetekben a jobb oldali farkas a következő helyzetekben lehet:

1 : 3,4,5,6 2 : 4,5,6 3 : 5,6 4 : 6,

így összesen 10 ilyen sorrend létezik.

Statisztika
479
csapat kapta meg a feladatot
99.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:13:33
átlagos megoldási idő

S1 / J11. feladat

Adott egy henger, melynek magassága 18cm és alapjának kerülete 8cm. A hengert háromszor szorosan körbetekerték egy zsinórral az ábrán látható módon, mégpedig úgy, hogy a zsinór felső végpontja pontosan az alsó végpont felett van. Mekkora a zsinór hossza centiméterben?

Megoldás

Eredmény:

30


A hengerpalástot kiterítve láthatjuk, hogy minden egyes körbetekeredés alatt a zsinór 6cm-rel emelkedik, míg a vízszintes irányú haladása megegyezik az alap kerületével, azaz 8cm-rel. Így a Pitagorasz-tétel alapján az egy körbetekeredéshez tartozó zsinórszakasz hossza

62 + 82 = 10cm.

Mivel a zsinór háromszor tekeredik körbe a hengeren, az összhossza 30cm.

Statisztika
946
csapat kapta meg a feladatot
96.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:55
átlagos megoldási idő

S2 / J12. feladat

Egy jól működő számológép a számjegyeket a következő módon írja ki:

Ádám számológépe kiesett az ablakon, és most már csak a vízszintes vonalakat mutatja. Ki akarta próbálni, hogy a számológép még mindig helyesen számol-e, ezért a következő számítást végezte el vele:

Mi a számításban szereplő számjegyeknek az összege?

Megoldás

Eredmény:

33


Az utolsó két jegynek nullának kell lennie. Továbbá az első tényező első jegye mindenképp 4-es, a második tényező első jegye pedig mindenképp 7-es. Mivel a szorzat 100-zal, és így 25-tel is osztható, ezért valamelyik tényezőnek 25-tel, vagy mindkettőnek 5-tel oszthatónak kell lennie. Az első tényezőben a 4-es nem egészíthető ki 25-tel osztható kétjegyű számmá, így a második tényező osztható 5-tel, azaz értéke 75. Illetve mivel a szorzat 4-gyel osztható, az első tényezőnek is 4-gyel oszthatónak kell lennie, vagyis csak 48 lehet. Így Ádám a 48 75 = 3600 szorzást végezte el, melyben a jegyek összege 33.

Statisztika
944
csapat kapta meg a feladatot
97.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:30
átlagos megoldási idő

S3 / J13. feladat

Ödönnek össze kellett adnia két számot, de véletlenül egy plusz számjegyet írt az egyik szám végére. Így 44444-et kapott eredményül 12345 helyett. Mekkora volt a kisebbik a két szám közül, amelyeket Ödönnek eredetileg össze kellett volna adnia?

Megoldás

Eredmény:

3566


Legyen az eredeti két szám x és y, melyek közül Ödön mondjuk az x-hez hozzáírta a c számjegyet. Ekkor

x + y = 12345és(10x + c) + y = 44444,

ezeket kivonva egymásból

9x + c = 32099.

Mivel 32099 c osztható kell, hogy legyen 9-cel, c-nek 5-nek kell lennie. Innen x = 3566 és y = 8779.

Statisztika
944
csapat kapta meg a feladatot
67.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:38:09
átlagos megoldási idő

S4 / J14. feladat

Peti kapott 27 szabályos dobókockát és azt kérték tőle, ragasszon össze belőlük egy nagyobb, 3 × 3 × 3 kockát úgy, hogy a szomszédos (egymással összeragasztott) lapokon ugyanannyi pont legyen. Legfeljebb hány pont maradhat látható a 3 × 3 × 3 kocka külsején?

Megjegyzés: Az alábbi ábrán egy szabályos dobókockát láthatunk kétféle nézetből. Egy szabályos dobókockán az átellenes lapokon lévő pontok összege minden esetben 7.

Megoldás

Eredmény:

189


Vegyük észre, hogy a nagy kocka átellenes lapjain az egymással szemben lévő dobókockalapok összege mindig 7 (lásd bal oldali ábra). Az egész kocka felszínén 27 ilyen párba állíthatók a dobókockalapok, így teljesen mindegy, hogy Peti hogyan ragasztja össze a kockákat, a látható pontok összege mindig 27 7 = 189 lesz. Egy lehetséges konstrukció a jobb oldali ábrán látható.

Statisztika
938
csapat kapta meg a feladatot
88.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:46
átlagos megoldási idő

S5 / J15. feladat

Antónia rajzolt egy kis kereszt alakú pentominót, mely 5 egybevágó négyzetből áll. Majd pontozott vonallal berajzolta ennek a pentominónak két egymásra merőleges átlóját (lásd ábra). Végül az ábrán látható módon rajzolt egy nagyobb kereszt alakú pentominót, melynek két szomszédos oldala a pontozott átlókra illeszkedik. Hogyan aránylik a nagy pentominó területe a kicsiéhez?

Megoldás

Eredmény:

5 : 2.


Az átlók négy egybevágó részre osztják a kis kereszt alakú pentominót. Továbbá két ilyen rész összeragasztásával megkapjuk a nagyobb pentominó egyik négyzetét, az ábrán látható módon. Így a nagyobbik pentominót feloszthatjuk tíz egybevágó részre, a pentominók területének aránya pedig 10 : 4 = 5 : 2.

Statisztika
934
csapat kapta meg a feladatot
92.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:31
átlagos megoldási idő

S6 / J16. feladat

Hány olyan palindrom szám van 103 és 107 között, melyben a számjegyek összege páros?

Megjegyzés: Egy pozitív egész számot palindromnak nevezünk, ha odafelé és visszafelé olvasva ugyanaz, tehát például a 12321 palindrom.

Megoldás

Eredmény:

5940


103 és 104 között minden számnak páros számú számjegye van, így az ebben a tartományban lévő összes palindrom számjegyeinek összege páros. Továbbá az ebben a tartományban található palindromok mind abba¯ alakúak, ahol a és b bármilyen számjegy lehet azzal a kikötéssel, hogy a nem nulla, ami alapján megállapítható, hogy ebben a tartományban pontosan 90 palindrom található. Hasonló módon következtethetünk arra is, hogy 105 és 106 között pontosan 900 palindrom szám van, és közülük mindegyik számjegyeinek összege páros.

A 104 és 105 közötti palindromok alakja rendre abcba¯, ahol a, b és c bármilyen számjegy lehet azzal a kikötéssel, hogy a nem nulla, és számjegyeik összege akkor és csak akkor páros, ha c páros. Így az a helyére 9-féle szám kerülhet, a b helyére 10, a c helyére pedig 5, ami azt jelenti, hogy 9 10 5 = 450 keresett palindromot találunk ebben a tartományban. Hasonló módon kiszámolhatjuk, hogy a 106 és 107 közötti tartományban 4500 olyan palindrom található, melyben a számjegyek összege páros.

Következtetésképp a 103 és 107 közötti palindromok közül 90 + 900 + 450 + 4500 = 5940-ről mondható el, hogy számjegyeinek összege páros.

Statisztika
926
csapat kapta meg a feladatot
71.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:31:11
átlagos megoldási idő

S7 / J17. feladat

Egy kórus 60 énekesnőből áll: közülük 20-an szoprán, 20-an mezzoszoprán és 20-an alt hangfekvésűek. Minden hangfekvésben van 6 rendkívül tehetséges énekesnő, akik bármelyik szólamot képesek énekelni (ha a helyzet úgy kívánja). A többiek csak a saját hangjuknak megfelelő szólamot tudják énekelni. Mekkora az a lehető legnagyobb S szám, melyre igaz az, hogy ha bármely S énekes megbetegszik, a maradék énekesek mindenképp át tudnak rendeződni úgy, hogy mindhárom szólamot legalább 10-en alkossák?

Megoldás

Eredmény:

22


Ha például az összes alt és további három „tehetséges” énekesnő megbetegszik, akkor csak kilenc tehetséges énekes marad, vagyis nem lehetne tízfős az alt szólam. Tehát S < 23.

Másrészről ha az énekesek egy része megbetegszik, a legrosszabb helyzet akkor áll fenn, hogyha a megbetegedők a lehető legnagyobb számban a „tehetséges” énekesek közül kerülnek ki „átlagos” képességű társaik helyett. Ezáltal, ha 22 énekes megbetegszik, feltételezhetjük, hogy közülük 18-an rendkívül tehetségesek (mindhárom szólamból az összes) és mindössze 4 „átlagos” képességű énekes betegszik meg, ebből következik, hogy legalább tíz énekes marad minden szólamban, hiszen 20 6 4 = 10. Így S 22, tehát S = 22.

Statisztika
905
csapat kapta meg a feladatot
87.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:22:00
átlagos megoldási idő

S8 / J18. feladat

Egy körbe beírtunk egy téglalapot, amelynek oldalhosszai 3 és 4. Továbbá a téglalap oldalaira kifelé emeltünk egy-egy félkört (lásd ábra). A szürke rész a félkörök azon pontjaiból áll, melyek a körön kívülre esnek. Mekkora a szürkére színezett rész területe?

Megoldás

Eredmény:

12


A Pitagorasz-tétel megadja egy derékszögű háromszög oldalai fölé írt négyzetek területének arányát. Ugyanez az arányosság érvényes félkörökre is, melyet jelen esetben a beírt téglalap oldalaira és egyik átlójára alkalmazunk. Vagyis a fehér kör területének fele megegyezik a téglalap oldalaira írt félkörök területének összegével. Ebből következik, hogy bármely két szomszédos szürke terület összege megegyezik a téglalap területének felével, hiszen a két félkörből ugyanannyit vesz el az eredeti körív, mint amennyi ugyanezen kör téglalapátlóval lemetszett feléből a téglalapon kívülre esik. Ezáltal a teljes szürkére színezett rész területe egyenlő a téglalap területével, ami 3 4 = 12.

Statisztika
884
csapat kapta meg a feladatot
93.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:14:59
átlagos megoldási idő

S9 / J19. feladat

Melyik a legnagyobb olyan háromjegyű p1 prím, melyben a számjegyek összege egy kétjegyű p2 prím, és p2 számjegyeinek összege egy egyjegyű p3 prím?

Megoldás

Eredmény:

977


Egy háromjegyű szám számjegyeinek összege legfeljebb 9 + 9 + 9 = 27. Öt darab 27-nél nem nagyobb kétjegyű prímszám létezik, ezek 11, 13, 17, 19 és 23. Ezen prímek számjegyeinek összege rendre 2, 4, 8, 10 és 5. Így a két lehetőség p2 = 11 vagy p2 = 23. A legnagyobb háromjegyű prímszám, melyben a számjegyek összege 23, a 977; a legnagyobb háromjegyű prímszám, melyben a számjegyek összege 11, a 911. Mivel 977 > 911, a keresett szám a 977.

Statisztika
866
csapat kapta meg a feladatot
94.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:16:07
átlagos megoldási idő

S10 / J20. feladat

Az ABC háromszögben AB = AC. Tudjuk, hogy a háromszögben ki tudunk választani egy oldalfelező merőlegest és egy magasságvonalat úgy, hogy a két egyenes egyetlen pontban messe egymást, és ez a pont a kerületre essen. Mekkorák az ACB lehetséges értékei?

Megoldás

Eredmény:

45, 67.5


Jelöljük az egyenesek metszéspontját X-szel, az AC szakasz felezőpontját pedig F-fel. Figyeljük meg, hogy az X-en keresztülhaladó magasságvonalnak ahhoz az oldalhoz kell tartoznia, amelyen X található. Vizsgáljuk meg X minden lehetséges elhelyezkedését!

Ha X a BC oldalra esik, akkor nevezett X az A ponthoz tartozó magasságvonal és az egyik szár oldalfelező merőlegesének metszéspontja. Az ABC háromszög szimmetriájából arra következtetünk, hogy ez a magasságvonal megegyezik a BC oldalfelező merőlegesével, tehát az metszéspontot a másik két oldalfelező merőleges egyike határozza meg. A szimmetriából az is következik, hogy a magasságvonal az AB és AC oldalak felező merőlegeseit is egy ugyanazon pontban metszi.

Mivel FX az AC oldal felező merőlegese, az AXC háromszög egyenlő szárú. Továbbá tudjuk, hogy AXC = 90, így ACB = ACX = 45.

Ha X az AB oldalra esik, akkor a C ponthoz tartozó magasságvonalnak és az AC oldal felező merőlegesének metszéspontja kell, hogy legyen.

Mint az előző esetben, az AXC háromszög itt is egyenlő szárú és derékszögű, az X-nél lévő derékszöggel, ami azt jelenti, hogy BAC = XAC = 45. Így ebben az esetben

ACB = 1 2(180 BAC) = 67.5.

Ha X az AC oldalra esik, ugyanez a helyzet áll fenn.

Statisztika
854
csapat kapta meg a feladatot
38.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:36:23
átlagos megoldási idő

S11 / J21. feladat

Mennyi a 3599-es szám pozitív osztóinak összege?

Megjegyzés: Az osztók közé beszámítjuk az 1-et és a 3599-et is.

Megoldás

Eredmény:

3720


Tudjuk, hogy

3599 = 3600 1 = 602 1 = (60 + 1)(60 1) = 59 61.

Belátható, hogy 59 és 61 prímszámok, így az eredmény 1 + 59 + 61 + 3599 = 3720.

Statisztika
836
csapat kapta meg a feladatot
73.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:27:16
átlagos megoldási idő

S12 / J22. feladat

Három nővér, Betti, Kitti és Lotti a tábortűznél kolbászt sütöttek. Betti 17 sütnivaló kolbászt hozott, Kitti 11-et, Lotti viszont egyet sem. Miután mindent megettek, megegyeztek abban, hogy a költségeken egyenlően osztozkodnak. Így Lotti a két testvérének összesen 28 dollárt fizetett. Hány dollárt kapott ebből Betti?

Megoldás

Eredmény:

23


Lotti pontosan a költségek egyharmadát fizette ki, tehát a kolbászok összesen 28 3 = 84 dollárba kerültek. Betti a 28 kolbászból 17-et hozott, amiért 84 1728 = 51 dollárt fizetett. Mivel a három nővér a költségek egyenlő elosztása mellett döntött, Bettinek csak 28 dollárt kellett volna fizetnie. Így testvérétől visszakapott 51 28 = 23 dollárt.

Statisztika
808
csapat kapta meg a feladatot
91.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:15:24
átlagos megoldási idő

S13 / J23. feladat

Egy derékszögű háromszög befogói 11, illetve 23 egység hosszúak. Egy t oldalhosszú négyzetet írtunk a háromszögbe úgy, hogy annak két oldala a befogókra, egy csúcsa pedig az átfogóra illeszkedik (lásd ábra). Határozzuk meg t értékét!

Megoldás

Eredmény:

253 34


Az ábrán látható szürke háromszög derékszögű és egyik szöge közös a nagy háromszöggel, így ez a két háromszög hasonló.

A két háromszög befogóinak hosszaránya megegyezik, ebből következik az alábbi egyenlet:

23 t t = 23 11,

melynek megoldása t = 25334.

Statisztika
784
csapat kapta meg a feladatot
79.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:35
átlagos megoldási idő

S14 / J24. feladat

Határozzuk meg azt a lehető legkisebb n pozitív egész számot, melyre a 11 19 n szám három szomszédos egész szám szorzatával egyenlő.

Megoldás

Eredmény:

840


Mivel 11 és 19 prímszámok, a három szomszédos szám egyikének oszthatónak kell lennie 11-gyel, valamint egyiküknek, ami nem feltétlenül különbözik ettől, oszthatónak kell lennie 19-cel. Mivel a szorzatuk pozitív, mindhárom számnak pozitívnak kell lennie. Így a 11 és a 19 azon legkisebb pozitív többszöröseit keressük, melyek közt legfeljebb 2 a különbség. Ezek 3 19 = 57 és 5 11 = 55, így csak egy 56-os faktorral kell kiegészítenünk a szorzatot, hogy megkapjuk az 55 56 57 = 11 19 840 egyenlőséget. Tehát a keresett szám 840.

Statisztika
751
csapat kapta meg a feladatot
54.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:02
átlagos megoldási idő

S15 / J25. feladat

Adott egy C középpontú, AB átmérőre emelt félkör. Az AB szakaszra eső P pontra teljesül, hogy ha onnan kiindítunk AB-re merőlegesen egy lézersugarat, az a félkör D és E pontjaiban visszaverődik (ahol a fizika törvényei alapján PDC = EDC és DEC = BEC), majd éppen a B pontba érkezik. Határozzuk meg fokokban mérve a DCP nagyságát!

Megoldás

Eredmény:

36


Nevezzük a DCP-et x-nek. Mivel D és E is a C középpontú félkör ívére esnek, a DCE egyenlő szárú, melynek alapja DE. A megadott PDC = EDC egyenlőség alapján a CDP egybevágó a CDE felével (pontosabban CDM-gel, ahol M a DE szakasz felezőpontja). A második megadott egyenlőség nyomán következik, hogy BCE = ECD = 2 DCP(= 2x) és mivel ennek a három szögnek az összege egyenesszög, x + 2x + 2x = 180 x = DCP = 36.

Statisztika
709
csapat kapta meg a feladatot
68.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:22:18
átlagos megoldási idő

S16 / J26. feladat

Egy országban 2020 város van, melyeket az 1,2,3,,2020 számokkal jelölnek. A miniszter úgy dönt, hogy vasúthálózatot épít, de a költséghatékonyság kedvéért csak az olyan a és b (ahol a < b) várospárok közé épül közvetlen összeköttetés, melyekre teljesül az alábbi feltétel: b többszöröse a-nak, és nincs olyan a < c < b város, melyre c többszöröse a-nak és b többszöröse c-nek. Hány másik várossal áll a 42-es város közvetlen összeköttetésben?

Megoldás

Eredmény:

18


Vegyünk két összeköttetésben lévő várost. Egyikük prímtényezős felbontásában eggyel több prímtényezőnek kell szerepelnie. Nem lehet pontosan ugyanaz a prímtényezős felbontásuk, hiszen akkor ugyanaz lenne a két város száma. Ugyanakkor nem lehet egynél több különbség sem a prímtényezőik között. Ennek bizonyítására vegyük a p,q prímszámokat (melyek nem feltétlenül különböznek) és két összeköttetésben álló várost, a-t és b = a p q-t. Ebben az esetben b többszöröse a p-nek, ami megszegi a második kikötést.

A 42-es város prímtényezőkre bontva 2 3 7. Ez azt jelenti, hogy három kisebb sorszámú város áll közvetlen összeköttetésben a 42-essel, ezek prímtényezőkre bontva 2 3, 2 7 és 3 7.

A 42-essel összeköttetésben álló nagyobb sorszámú városok száma felírható 42 p alakban, ahol p valamilyen prímszámot jelöl. A legnagyobb prímszám, melyre igaz a 42 p < 2020 egyenlőtlenség, a 47, tehát
p {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47}. Ez azt jelenti, hogy további tizenöt város áll közvetlen összeköttetésben a 42-es sorszámú várossal, vagyis összesen tizennyolc.

Statisztika
661
csapat kapta meg a feladatot
58.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:27:26
átlagos megoldási idő

S17 / J27. feladat

Márk kitalált egy új sakkfigurát: a villámlót. A villámló előrefelé bástyaként, hátrafelé huszárként mozoghat (lásd ábra). Márk 2020 lépést tett vele a szabályoknak megfelelően egy 3 × 3-as sakktáblán. Legfeljebb hányszor léphetett ugyanarra a mezőre a villámló, ha tudjuk, hogy a középső mezőről indult? (A villámló kezdeti helyzetét nem tekintjük rálépésnek.)

Megoldás

Eredmény:

673


A szabályokból adódóan, ha a villámló tesz egy lépést egyik mezőről a másikra, a következő lépésben nem térhet vissza a kiinduló pozíciójába. Viszont két lépéssel később visszatérhet az első mezőre, ahogy az ábra is mutatja:

Így, ha a villámló eljut az A1, A3, C2 mezők egyikére, elkezdhet „körözni” és meglátogathatja ezen három mező mindegyikét minden harmadik lépésében.

Ha a villámló a B2-es mezőről indul, akkor az első lépését csak bástyaként teheti meg a B3-ra és a következő lépésben az A1 vagy a C1 mezőre érkezhet huszárként. Így a villámló két lépésben elérhet az A1 mezőre, viszont B2-re sem A1-ről, sem C1-ről nem tud közvetlenül visszalépni a három mezős kör megtételéhez, vagyis legalább két lépést fel kell használnunk az elején ahhoz, hogy a villámló bekerüljön egy körforgásba. Ezzel a villámlónak 2018 lépése marad a körözésre, és mivel 2018 = 672 3 + 2, a villámló 672 kört tud megtenni. Tehát 673 alkalommal látogatja meg az A1 mezőt.

Statisztika
615
csapat kapta meg a feladatot
80.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:26
átlagos megoldási idő

S18 / J28. feladat

Dávid és egy csiga versenyt futottak egy kör alakú pályán. Egyszerre indultak el, ugyanabban az irányban futottak, és a célban találkoztak. Azonban a csiga gyorsabb volt, több kört tett meg, mint Dávid. Dávid 3 kört teljesített, és 2020-szor találkoztak, beleszámolva az indulást és a célbaérést is. A következő nap Dávid az ellentétes irányban futott. A sebességük ugyanaz volt, mint az előző napon. Hányszor találkoztak a második verseny alatt?

Megoldás

Eredmény:

2026


Az alapján, hogy a versenyzők a verseny végén a célban találkoztak, feltehetjük, hogy a csiga pontosan n számú egész kört tett meg a verseny alatt. Ez alapján kör/versenyben mérve Dávid sebessége 3 volt, míg a csigáé n. Így a Dávidtól a csigáig mért távolság változásának mértéke n 3 volt. Mivel annyiszor találkoztak, ahányszor a távolságuk természetes szám volt, az indulást leszámítva n 3 alkalommal találkoztak, vagyis n = 2022. Amikor ellenkező irányban futottak, távolságuk változásának mértéke n + 3 = 2025 volt, vagyis az indulást leszámítva 2025 alkalommal találkoztak, tehát összesen 2026-szor.

Statisztika
576
csapat kapta meg a feladatot
51.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:25:56
átlagos megoldási idő

S19 / J29. feladat

Noé egy olyan játékkal játszik, melyben a karaktere háromféle típusú eszközt tud gyűjtögetni: segítő, támadó és védő eszközöket. Mindhárom fajta eszköz rendelkezik egy szinttel, ami egy 1 és 10 közötti egész szám. Két azonos szintű, különböző típusú eszköz összeépítésével mindig egy eggyel nagyobb szintű eszköz kapható a harmadik típusból. Például ha összeépítünk egy 3-as szintű védő és 3-as szintű segítő eszközt, akkor egy 4-es szintű támadót kapunk. Hány 1-es szintű támadó eszközt kell Noénak összegyűjtenie ahhoz, hogy összeépíthessen magának egy 10-es szintű támadó eszközt feltéve, hogy korlátlan számú 1-es szintű védő és segítő eszköz a rendelkezésére áll?

Megoldás

Eredmény:

170


Nevezzük az egy darab 10-es szintű támadó eszköz előállításához szükséges i szintű segítő, védő és támadó eszközök számát rendre si-nek, vi-nek és ti-nek. A legmagasabb szinten s10 = v10 = 0, t10 = 1, és a szabályok szerint

si1 = vi + ti, vi1 = ti + si, ti1 = si + vi

minden i {2,,10} szinten. Ezeket a szabályokat alkalmazva kitölthetünk egy 10 × 3-as táblázatot úgy, hogy a legfölső sort (0,0,1) kivéve minden cella értéke egyenlő a fölötte lévő sor másik két oszlopában álló szám összegével:

0 0 1 1 1 0 1 1 2 3 3 2 5 5 6 11 11 10 21 21 22 43 43 42 85 85 86

Tehát a válasz 170.

Alternatív megoldásként megfigyelhetjük, hogy mivel a segítő és védő eszközök szerepe felcserélhető, si = vi. Ugyancsak kikövetkeztethető, hogy |ti si| = 1; ez igaz i = 10-re és általánosságban

|ti1 si1| = |(si + vi) (ti + vi)| = |si ti| = 1.

Végül pedig megállspítható a következő:

si1 + vi1 + ti1 = (vi + ti) + (ti + si) + (si + vi) = 2(si + vi + ti),

tehát s1 + v1 + t1 = 29 = 512. Ezek a megfigyelések arra mutatnak, hogy s1 = v1 = 171 és t1 = 170.

Statisztika
531
csapat kapta meg a feladatot
67.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:22:44
átlagos megoldási idő

S20 / J30. feladat

Gizi vett egy fagyit. A gombóc egy 4cm sugarú gömb volt egy tölcsérben. Gizi azt vette észre, hogy a gömb középpontja 2cm-rel volt a tölcsér alapja fölött, és a tölcsér pont ott ért véget, ahol érintőként érintette a gömböt. Mekkora volt a tölcsér térfogata?

Megoldás

Eredmény:

24π


Legyen |AC| = 4 a gömb sugara, |BC| a tölcsér alapjának sugara és |BD| a tölcsér magassága az alábbi ábra szerint. A Pitagorasz-tételt alkalmazva az ABC háromszögre megkapjuk, hogy |BC|2 = |AC|2 |AB|2 = 16 4 = 12. Az ABC és CBD háromszögek hasonlóságából adódóan |BD| |BC| = |BC| |AB|. Tehát a tölcsér térfogata V = 1 3π|BC|2|BD| = 1 3π|BC|2|BC|2 |AB| = π122 32 = 24π.

Statisztika
484
csapat kapta meg a feladatot
68.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:23
átlagos megoldási idő

S21 / J31. feladat

Az 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 és 9 számjegyek mindegyikét pontosan egyszer használva Béla felírt két négyjegyű számot, majd összeadta azokat. Legfeljebb mennyi lehet az összeg számjegyeinek összege?

Megoldás

Eredmény:

31


Először is idézzük fel az írásbeli összeadás szabályait: helyiértékenként adjuk össze a számokat, a beváltható értéket pedig továbbvisszük a következő helyiértékre. Vagyis összeadjuk a négy pár számjegyet és a továbbvitt értékeket. Mivel csak két-két számjegyet adunk össze, a továbbvitt érték helyiértékenként legfeljebb 1.

Nevezzük a két négyjegyű számot a-nak és b-nek, bármely n szám számjegyeinek összegét pedig S(n)-nek. Így felírható, hogy S(a + b) = S(a) + S(b) 9 c, ahol c a nullától különböző továbbvitt értékek száma. Az S(a) + S(b) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = 40 számítás alapján S(a + b) lehetséges értékei 40, 31, 22, 13 és 4.

Azonban a végeredmény nem lehet 40, hiszen 9 összeadva bármely nullától különböző számjeggyel nagyobb vagy egyenlő 10-zel, míg 31-et kapunk például a következő esetben: 9678 + 4321 = 13999;1 + 3 + 9 + 9 + 9 = 31. A megoldás tehát 31.

Statisztika
440
csapat kapta meg a feladatot
91.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:08:16
átlagos megoldási idő

S22 / J32. feladat

Egy egyenes kieséses teniszbajnokságban a nyolc játékost véletlenszerű sorrendben helyezik az ábrán szereplő ágrajz legalsó szintjén található nyolc szabad végre. Majd három fordulót játszanak az ágrajz alapján - mindig a mérkőzés győztese jut tovább a következő fordulóba. A bajnokságunkban két profi és hat amatőr játékos játszik. A profi játékosok mindig legyőzik az amatőröket, míg két profi vagy két amatőr minden esetben egyenrangú ellenfélnek számít. Benő az egyik amatőr játékos. Mekkora annak a valószínűsége, hogy Benő a döntőbe jut?

Megoldás

Eredmény:

1 14


Vizsgáljuk csak a játékosok azon felét, amelyik ágon Benő is helyet foglal! Benő akkor és csak akkor jut a döntőbe, ha mindkét profi játékost az ágrajz másik felére osztották be, és ő legyőzi a három másik amatőr játékost a saját ágán.

Ha úgy vizsgáljuk a két profi játékos helyzetét az ágrajzon, hogy csak Benő elhelyezkedése biztos, annak a valószínűsége, hogy mindkét profit az ágrajz másik felére osztják be, 4 7 3 6. (Mivel Benő helyzete fix, a maradék hét helyből négyre kerülhet az első profi, hogy ne legyen vele egy ágon – így már lefoglaltunk két helyet; és az ekkorra maradó hat helyből háromra kerülhet a második profi.) Tekintve, hogy mindegyik amatőr játékos egyenrangú ellenfele egymásnak, annak a valószínűsége, hogy Benő két mérkőzést megnyerjen amatőrök ellen, 1 2 1 2. Benő döntőbe jutásának valószínűsége tehát 4 7 3 6 1 2 1 2 = 1 14.

Statisztika
420
csapat kapta meg a feladatot
61.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:28
átlagos megoldási idő

S23 / J33. feladat

Egy táblára az

1, 1 2, 1 3,, 1 100

számokat írtuk. Minden lépésben kiválasztunk a táblán két számot, a-t és b-t, azokat letöröljük és helyettük az

ab a + 2ab + b

számot írjuk fel. Mindaddig végzünk ilyen típusú lépéseket, mígnem a táblán csak egyetlen szám marad. Határozzátok meg ennek a számnak az összes lehetséges értékét!

Megoldás

Eredmény:

1 5248


Vegyük észre, hogy ha a és b helyére n kerül, a következő egyenlet írható fel:

1 n = a + 2ab + b ab = 1 a + 1 b + 2.

Ebből következik, hogy minden lépésben kettővel növekszik a táblán lévő számok reciprokának összege. Mivel összesen 99 lépés történik, az utolsó számra (ami legyen u) teljesül a következő egyenlet:

1 u = 2 99 + 1 + 2 + + 100 = 198 + 101 100 2 = 5248.

Tehát az utolsó táblán maradó szám 1 5248.

Statisztika
391
csapat kapta meg a feladatot
41.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:50
átlagos megoldási idő

S24 / J34. feladat

Adott egy 1 területű ABC háromszög. A BC, CA és AB félegyeneseken vegyük fel rendre a D, E és F pontokat úgy, hogy BD = 2BC, CE = 3CA és AF = 4AB teljesüljön (lásd ábra)! Határozzátok meg a DEF háromszög területét!

Megoldás

Eredmény:

18


Vetítsük az A és E pontokat a BC egyenesre, és legyenek ezek a pontok rendre HA és HE!

Mivel a CAHA és CEHE derékszögű háromszögek hasonlók, CE = 3 CA-ból következik, hogy EHE = 3 AHA. Az alapján, hogy CD = BD BC = BC, felírhatjuk a CDE háromszög területét, ami

1 2 CD EHE = 3 2 BC AHA = 3.

Hasonlóképp megkapjuk az AEF és BFD háromszögek területét, ami rendre 2 4 = 8 és 3 2 = 6, így a területek összege (és egyben a DEF hátomszög területe) 1 + 3 + 8 + 6 = 18.

Statisztika
356
csapat kapta meg a feladatot
72.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:13:37
átlagos megoldási idő

S25 / J35. feladat

A királyi adószedők három zsáknyi aranyérmét halmoztak fel, mindegyik zsákban többszáz érmével. Az első, a második, illetve a harmadik zsákban található minden egyes érme tömege rendre 10, 11 és 12 gramm. Viszont sajnos a zsákokról elvesztek a címkék. Ám a királynak van egy egykarú mérlege, amely a rátett tárgyak tömegét gramm pontossággal mutatja egészen N grammig. N grammnál nagyobb tömeg esetén a mérleg N-et mutat. A király meg szeretné határozni, hogy mely zsákban milyen tömegű érmék találhatók. Ezt egyetlen méréssel szeretné megtenni (a zsákokból néhány érmét felhasználva). Határozzátok meg N-nek azt a lehető legkisebb értékét, amire ezt biztosan meg tudja tenni!

Megoldás

Eredmény:

47


Jelölje a király által az egyes zsákokból kivett és megmért érmék számát a,b és c. Fontos, hogy a három szám különbözzön egymástól, hiszen ha kettő megegyezne, akkor a két érmetípushoz tartozó zsák nem lenne megkülönböztehető. Az egymástól különböző számokból álló számhármasokat nevezzük elfogadhatónak! A lehető legkisebb értékeket keressük a,b és c helyére úgy, hogy az a k + b l + c m művelet eredménye páronként különbözzön a 10,11 és 12 számok összes (k,l,m) permutációja esetében.

A legkisebb elfogadható számhármas a = 0, b = 1 és c = 2. Ezek az értékek viszont megszegik a második feltételt, mivel 32 = 2 10 + 12 = 2 11 + 10. A második legkisebb elfogadható számhármas a = 0, b = 1 és c = 3, ami viszont már megfelel a második kitételnek is, hiszen

310+11 = 41,310+12 = 42,311+10 = 43,311+12 = 45,312+10 = 46,312+11 = 47.

A mérlegnek tehát 47 grammig kell tudnia pontosan mérni.

Statisztika
312
csapat kapta meg a feladatot
56.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:44
átlagos megoldási idő

S26 / J36. feladat

Emma ananászdiétán van. Minden nap 13 órakor megnézi, hány darab ananásza maradt. Ha van legalább egy ananásza, akkor egyet megeszik, ha nem, akkor vásárol eggyel többet annál, mint amennyit azelőtt bármikor vásárolt. Az első ananászát a diétája 1. napján 13 órakor vásárolta. Hány darab ananásza van Emmának a 2020. napon 14 órakor?

Megoldás

Eredmény:

59


Jelöljük s(i)-vel Emma ananászainak számát az i. napon 14 órakor. Az első két alkalom, amikor s(i) = 0, a második és az ötödik napon áll elő, és mivel Emma minden alkalommal eggyel több ananaszt vesz, a sorozatban ket egymast kovető 0 közötti távolság 3,4,5,. A nullák tehát az alábbi napokon fordulnak elő (és az n-edik ananászmentes nap után mindig n + 1 ananászt vásárol):

2 + 3 + 4 + + n = 1 + 2 + 3 + 4 + + n 1 = n(n + 1) 2 1.

Mivel azt keressük, hol jelenik meg az utolsó nulla a 2020. nap előtt, oldjuk meg a 1 2x(x + 1) 1 = 2020 másodfokú egyenletet! Van egy negatív gyöke (ami most irreleváns) és egy pozitív gyöke, 16169 2 1 2 ami 63 és 64 között van. Tehát a keresett nulla a sorozatban a 62. (a nullák száma a fenti képlet alapján a kettőtől x = 63-ig levő természetes számok száma), és ez a 6364 2 1 = 2015. napon jön elő. A sorozat ezután így folytatódik: 63,62,61,60,59,, tehát a megoldás s(2020) = 59.

Statisztika
288
csapat kapta meg a feladatot
59.4%
csapat oldotta meg a feladatot
00:21:57
átlagos megoldási idő

S27 / J37. feladat

Józsi épített egy új disznóólat süldő malacainak, amelynek területe 252m2. Az ólon belül mozgatható falak vannak, amelyek az ólat 16 téglalap alakú részre osztják föl. Ezeket a falakat az egyenesük mentén, a külső falakkal párhuzamosan lehet csak mozgatni az ól teljes hosszában, illetve széltében. Józsi úgy állította be a falakat, hogy egyes részek területei az ábrán látható értékekkel egyeznek meg m2-ben. Józsi szereti a matematikát, ezért ügyel arra, hogy az egyes részek oldalainak hossza mindig pozitív egész legyen méterben. Adjátok meg a jobb felső sarokban lévő, az ábrán kérdőjellel jelölt elkerített rész területének összes lehetséges értékét m2-ben.

Megoldás

Eredmény:

8, 24


Ismerjük az első és a második oszlop (30 : 10), valamint az első és a harmadik oszlop (18 : 12) szélességének arányát. Tudjuk továbbá az első, második és negyedik sor magasaágának arányát (24 : 18 : 30). Következésképp az első, második és harmadik oszlopok aránya egyszerűsítve 3 : 1 : 2, míg az első, második és negyedik soroké 4 : 3 : 5. Ezek ismeretében kitölthetjük az üres mezőket a hozzájuk tartozó területértékekkel (lásd az ábrán), a harmadik sorban és a negyedik oszlopban pedig csak részlegesen, az x és y egész számokat jelölő változók segítségével jelöltük a mezők területét.

A második és harmadik sor magasságának arányát a harmadik oszlopban található 12 : 2x, illetve a negyedik oszlopban található 3y : 12 fejezi ki, az ábrán szürkével jelölt mezők alapján. Ez a két arány természetesen megegyezik, így felírható a következő egyenlet: 12 : 2x = 3y : 12, vagyis y = 24x.

Végül hasonítsuk össze a disznóól teljes területét az összes mező területének összegével, hogy megkapjuk a

96 = 6x + 12y = 6x + 1224 x ,

egyenletet, amit átírhatunk a kövezkező alakban:

0 = x2 16x + 48 = (x 4)(x 12).

Az eredmény tehát x = 4 vagy x = 12, amiből rendre következik, hogy y = 6, ekkor ? = 24, és y = 2, ekkor ? = 8.

Statisztika
250
csapat kapta meg a feladatot
67.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:20:19
átlagos megoldási idő

S28 / J38. feladat

Dani és Fülöp rajzoltak egy-egy kört egy darab papírra, amelyen egy 1 × 1-es négyzetes rácsponthálózat található. Mindkét kör pontosan három rácsponton halad át. Dani körének sugara 5 4, Fülöp köre kisebb. Mekkora Fülöp körének sugara?

Megoldás

Eredmény:

52 6


Nevezzük a Fülöp körén lévő három rácspontot A-nak, B-nek és C-nek! Tudjuk, hogy a kör sugara kisebb 5 4-nél, tehát az A és B pont közötti távolság legfeljebb 5 2, és az elforgatott helyzetektől eltekintve A és B egymáshoz képesti pozíciója egy a következő négy elrendezés kózül:

Mind a négy esetben behúzható a kör két pont közötti tükörtengelye, és a harmadik C rácspont vagy ezen a vonalon helyezkedik el, vagy úgy, hogy a tükörképe nem egy negyedik rácspont. Emiatt az első elrendezés nem lehetséges.

A második elrendezés csak akkor lehetséges, ha a C rácspont a tükörtengelyen helyezkedik el. Hovatovább, a harmadik rácspontra is teljesülnie kell a fenti feltételnek, így a már elhelyezett A és B pontokhoz képest szintén csak az ábrán látható helyzetekben fordulhat elő, természetesen forgatás erejéig – és a lehetséges helyzetek közül már kizártuk a legelsőt. Innen egyértelműen adódik Fülöp köre:

A kör sugarát algebrai módszerekkel kapjuk meg. Hozzunk létre egy koordinátarendszert, melyben az A,B,C rácspontok koordinátái (1,0), (0,1) és (2,2). Ha ezeket az (x,y)-értékeket behelyettesítjük a (x h)2 + (y k)2 = r2 általános köregyenletbe, majd kiszámoljuk h-t, k-t és r-t, a következő egyenletet kapjuk: (x 7 6)2 + (y 7 6)2 = 25 18, ahonnan a kör sugara leolvasható: r = 52 6 .

Statisztika
229
csapat kapta meg a feladatot
37.6%
csapat oldotta meg a feladatot
00:26:56
átlagos megoldási idő

S29 / J39. feladat

Hét kisördög hét különböző színű sapkát visel. Colorius, a gonosz varázsló ki akar dolgozni egy varázsigét, ami olyan módon változtatja meg a sapkák színét, hogy

Hány különböző varázsigét tud Colorius kidolgozni, ami megfelel a feltételeknek?

Megoldás

Eredmény:

720


Mivel mind a hét szín jelen lesz a varázsige hatása után is, arra következtethetünk, hogy maga a varázsige csak az eredeti hét szín permutációja. Minden ilyen permutáció elrendezhető a színek különálló irányított körforgásaként, ahol a permutáció csak eggyel tovább viszi a színek körforgását. A varázsige harmadik kitételéből következik, hogy egy ilyen körforgás nem állhat 2 vagy 3 színből, de az 1 színt tartalmazó körforgás sem lehetséges. Viszont a hét színt nem tudjuk úgy egynél több körforgásba rendezni, hogy mindegyik körforgásban legalább négy szín legyen, így a permutációnak egyetlen körforgásból kell állnia. Összesen 6! = 720 ilyen permutáció létezik: ha egy szín helyzetét tudjuk, hatféle lehetőség van arra, hogy a varázsige milyen színné változtassa azt; a kiválasztott színre öt lehetőség marad és így tovább, amíg az utolsó szín át nem változik az elsővé.

Statisztika
203
csapat kapta meg a feladatot
63.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:13:15
átlagos megoldási idő

S30 / J40. feladat

Marcsinak van egy számzáras lakatja, de ez nem egy átlagos lakat, mivel mindegyik gyűrűjén különböző mennyiségű szám van. Az első gyűrűn 0-tól 4-ig szerepelnek a számok, a másodikon 0-tól 6-ig, a harmadikon 0-tól 10-ig, a negyediken pedig 0-tól 9-ig. Marcsi tudja, ha a gyűrűket úgy állítja be, hogy 0,0,0,0-t mutassanak, és elkezdi az összes gyűrűt egyszerre forgatni (tehát a következő kombináció az 1,1,1,1 lesz), végül eljut egy olyan kombinációhoz, ami 5,1-re végződik. Azt is tudja, hogy amikor ez másodjára megtörténik, a gyűrűk azt a kombinációt fogják mutatni, ami kinyitja a lakatot. Segítsetek Marcsinak, és keressétek meg a helyes kombinációt!

Megoldás

Eredmény:

1,6,5,1


Egy olyan x egész számot keresünk, amelynek 11-es és 10-es maradékai rendre 5 és 1. Mivel a 11 és 10 relatív prímek, a kínai maradéktétel alapján pontosan egy szám létezik 0,1,,109 között ami ezt teljesiti (nevezzük ezt a számot x0-nak) és a többi megoldás előáll úgy, hogy x0-hoz hozzáadjuk 10 11 = 110 valamilyen többszörösét. Egy lehetséges módszer x0 megtalálására: soroljuk fel a 11k + 5 alakú számokat, és válasszuk ki azt, amelyik 1-re végződik: ez a 71 lesz. Tehát Marcsinak 71-et kell forgatnia, mire eléri az első 5,1-re végződő kombinációt. A korábbiak alapján egy ilyen kombináció 110 forgatás utan áll elő legközelebb, tehát a kezdéstől számolva 110 + 71 = 181 forgatás után. A 181 5-ös maradéka 1 és 7-es maradéka 6, ezért a lakat ekkor 1,6,5,1-et fog mutatni.

Statisztika
180
csapat kapta meg a feladatot
70.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:13:30
átlagos megoldási idő

S31 / J41. feladat

Egy 4 × 4-es tábla négyzeteire négy darab kétoldalú tükröt helyeztünk el átlósan. A tábla szélén lévő tizenhat szakasz mindegyikéből egy fénysugarat bocsátottunk ki a szakaszra merőleges irányban. A fénysugár alapvetően egyenesen halad, de 90-kal megváltozik az iránya, ahányszor eltalál egy tükröt. Azt figyeltük meg, hogy pontosan négy sugár volt, melynek végpontjai a tábla alsó szélén és jobb oldali szélén helyezkedtek el, másik négy sugárnak a tábla jobb oldali szélén és felső szélén, másik négy sugárnak a tábla felső szélén és bal oldali szélén, a maradék négy sugárnak pedig a tábla alsó szélén és bal oldali szélén voltak a végpontjai. A tükrök hány különböző elrendezésére következhetett ez be? (Az alábbi ábra a tükrök egy elrendezését és néhány sugarat ábrázol.)

Megoldás

Eredmény:

144


Mivel csak négy tükrünk van és mindegyik sugárnak irányt kell váltania valahol, az összes sorban és oszlopban pontosan egy tükörnek kell lennie. A tükröket 4! = 24 módon tudjuk így elrendezni – az első sorban 4 hely közül választhatunk a tükör elhelyezésekor, ezután a másodikhoz már csak 3 oszlop egyikére tudjuk letenni és így tovább. Mivel megszabtuk, pontosan hány sugárnak kell egy-egy irányba haladnia (és ez minden irány esetében megegyezik), tudjuk, hogy a tükrök közül kettő-kettő ugyanolyan szögben helyezkedik el. Így, miután kiválasztottuk, hova tesszük le a tükröket, (4 2) = 6 módon tudjuk kiválasztani az irányukat. Ezek alapján látható, hogy az összes ilyen elrendezés megfelel a feltételeknek, tehát 24 6 = 144 különböző módon tudjuk elrendezni a tükröket, hogy előálljon a kívánt helyzet.

Statisztika
155
csapat kapta meg a feladatot
61.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:17:29
átlagos megoldási idő

S32 / J42. feladat

Legyen x1 = 2020 és xn álljon elő a következő módon: xn1-et megszorozzuk a legkisebb olyan p prímmel, amely nem osztója xn1-nek, majd leosztjuk az összes p-nél kisebb prímmel. Hány különböző prím osztója van x2020-nak?

Megoldás

Eredmény:

9


Az első két tag prímtényezős felbontása x1 = 2 2 5 101 és x2 = 2 3 5 101. Megfigyelhető, hogy ha a sorozat egyik tagja nem osztható egy prímszám négyzetével, akkor ugyanez igaz az utána következő összes tagra is. Ezáltal x2-től kezdődően minden xn tag felírható egy kettes számrendszerben lévő bn számként, melynek jobbról a k-adik helyiértékén akkor és csak akkor áll 1, ha xn osztható a k-adik prímszámmal. Vegyük észre, hogy a sorozat meghatározása alapján bn+1 = bn + 1 igaz lesz minden n 2 számra. Tehát

b2 = 100000000000000000000001112

és

b2020 = b2 + 111111000102 =2018 = 100000000000000111111010012.

bn definíciójából következik, hogy x2020-nak ugyanannyi prím osztója lesz, mint ahány egyes számjegy b2020-ban található, ami 9.

Statisztika
144
csapat kapta meg a feladatot
47.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:25:17
átlagos megoldási idő

S33 / J43. feladat

Az ABC háromszöget a súlyvonalai hat darab kicsi háromszögre tagolják. Legyenek ezeknek a kicsi háromszögeknek a súlypontjai a DEFGHI hatszög csúcsai. Határozzátok meg a DEFGHI hatszög és az ABC háromszög területének arányát!

Megoldás

Eredmény:

13 36


Az alábbi ábrán szerepel minden szükséges pont a feladat megoldásához: az ABC súlypontja (S), az ABC oldalfelező pontjai (Ma, Mb, Mc), a hat kicsi háromszög súlypontja (D, E, F, G, H, I), valamint az MbA,AMc,,CMb szakaszok felezőpontja (rendre D,E,,I).

Mivel AE = 1 4 AB és AD = 1 4 AC, az ABC-et A pontból 1 4-es arányban középpontosan kicsinyítve megkapjuk az AED-et. Következésképp az [AED] háromszög területe 1 16 [ABC]. Hasonlóképp megkapjuk, hogy [BGF] = [CIH] = 1 16 [ABC]. Így a DEFGHI hatszög területe 13 16 [ABC]. Ezután a DEFGHI hatszöget S pontból 2 3-os arányban középpontosan kicsinyítve megkapjuk a DEFGHI hatszög területét:

4 9 13 16 [ABC] = 13 36 [ABC].

Tehát a két sokszög területének aránya 13 36

Statisztika
128
csapat kapta meg a feladatot
29.7%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:19
átlagos megoldási idő

S34 / J44. feladat

Legyen a1,a2,a3, valós számok egy olyan sorozata, hogy am+1 = m(1)m+1 2am teljesül minden m pozitív egészre, és a1 = a2020. Mennyi az a1 + a2 + + a2019 kifejezés értéke?

Megoldás

Eredmény:

1010 3


A sorozat tagjait összeadva m = 1,,2019 esetén megkapjuk, hogy

(a2 + a3 + + a2020) = (1 2 + 3 + 2019) 2(a1 + a2 + + a2019).

Mivel tudjuk, hogy a1 = a2020, az egyenletet átrendezhetjük a következőképp:

3(a1+a2++a2019) = 12+3+2019 = (12)+(34)++(20172018)+2019 = (1)1009+2019 = 1010.

Tehát

a1 + a2 + + a2019 = 10103.

Megj.: Megfigyelhetjük, hogy létezik ilyen sorozat a valós számok halmazán – ha a1 ismert, akkor a sorozat többi tagját megkapjuk a szabály egyenletéből. Vagyis a2020 kifejezhető csupán a1 segítségével, és az a1 = a2020 kikötés alapján lineáris egyenletet kapunk a1-ből, amely egyenletnek létezik megoldása.

Statisztika
118
csapat kapta meg a feladatot
22.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:24:23
átlagos megoldási idő

S35 / J45. feladat

Szandra öt teljesen azonos zsinórt tart a kezében úgy, hogy a keze mindkét oldalán mindegyik zsinórnak pontosan egy vége helyezkedik el. Arra kéri Vilit, hogy véletlenszerűen kösse össze bármely két zsinórvéget a keze valamelyik oldalán egészen addig, amíg a keze mindkét oldalán csak egy-egy szabad zsinórvég marad. Legfeljebb két zsinórvéget lehet egy csomóba kötni. Mennyi a valószínűsége, hogy a végén egyetlen hosszú zsinórt kapunk?

Megoldás

Eredmény:

815


Tegyük fel, hogy a zsinórok, melyeket nevezzünk el A-nak, B-nek, C-nek, D-nek és E-nek, Szandra kezének egyik oldalán úgy vannak összekötve, hogy A vége szabad, B össze van kötve C-vel, D pedig E-vel. Megfigyelhetjük, hogy ebben az esetben akkor és csak akkor kapunk egyetlen hosszú zsinórt, ha a másik oldalon A-t összekötjük a B, C, D és E végek egyikével (4 lehetőség), majd az így kialakult hosszabb zsinór másik szabad végét összekötjük a fennmaradó zsinórpár egyik végével (2 lehetőség) – például ha A-t összekötjük B-vel, akkor C-t kell összekötnünk D-vel vagy E-vel. Így 4 2 = 8 lehetőségünk van egy hosszú zsinórt kapni.

Az összes esetet (az előző konvencióval élve) szintén a második oldalon levő csomózás határozza meg, így összesen 15-féleképp tudjuk összekötni a zsinórvégeket: először kiválasztjuk a szabad véget (5 lehetőség), majd a fennmaradó négy zsinórvég egyikét összekötjük valamelyikkel a másik három közül (3 lehetőség), az utolsó kettőt pedig egymással. Következésképp annak a valószínűsége, hogy a végén egy hosszú zsinórt kapunk, 815.

Statisztika
100
csapat kapta meg a feladatot
50.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:19:13
átlagos megoldási idő

S36 / J46. feladat

Egy számot 2-prímnek nevezünk, ha bármely két szomszédos számjegyéből álló kétjegyű szám egy, a többitől különböző prímszámot alkot. Például 237 2-prím, míg 136 vagy 1313 nem az. Keressétek meg a legnagyobb 2-prím számot!

Megoldás

Eredmény:

619737131179


Vegyünk egy 4 csúcsú irányított gráfot, melynek csúcsai legyenek 1, 3, 7 és 9! A gráf csúcsai közé akkor és csak akkor teszünk nyilat, ha az így képzett kétjegyű szám prím. Megjegyzendő, hogy az 1 csúcsból önmaga felé is mutat nyíl.

Tegyük fel, hogy végig tudunk haladni a gráfon a nyilak mentén úgy, hogy mindegyik nyilat pontosan egyszer használjuk fel! Ekkor a legnagyobb 2-prím felírható, ha az egyik ilyen útvonal során meglátogatott számjegyek elé 6-ot vagy 8-at teszünk. A 2-prímek definíciójából következik, hogy az elsőt leszámítva minden számjegyük az {1,3,7,9} halmazból kerül ki, és a gráfon egy nyilat sem használhatunk egynél többször. Ezért a legnagyobb 2-prím nem állhat több számjegyből, mint a gráfon látható nyilak száma plusz kettő (egy a 2-prím első számjegyére, egy pedig azért, mert számjegyeket számolunk és nem nyilakat), ami összesen 12. Az első számjegy nem lehet 9 vagy 7 (mert akkor lényegében megismételnénk az egyik nyilat), és mivel a 61, 83, 87 és 89 prímszámok, nincs szükségünk kisebb számjegyekre.

Most keressük meg azt az útvonalat a gráfon, amivel a lehető legnagyobb számot tudjuk előállítani! Érdemes megfigyelni, hogy egyrészt eggyel több nyíl mutat a 9-es csúcs felé, mint amennyi kiindul belőle, másrészt eggyel több nyíl indul ki az 1-es csúcsból, mint amennyi felé mutat. A másik két gráfcsúcs „egyensúlyban” van ilyen szempontból. Következésképp az útvonal csak 1-nél kezdődhet és 9-nél végződhet. Az 1-es csúcsból továbbhaladunk a 9-es felé, mivel ez a lehető legnagyobb csúcs, majd innen ugyanebből az okból a 7-es felé. Innen nem tudunk visszamenni a 9-es csúcshoz (mivel ez véget vetne az útvonalnak), így a 3-as felé haladunk, ahonnan vissza a 7-eshez és így tovább. Ezzel a mohó algorimussal haladva az útvonal végén kapott szám 19737131179, és mivel a 81 nem prímszám, következik, hogy a lehető legnagyobb 2-prím 619737131179.

Statisztika
82
csapat kapta meg a feladatot
30.5%
csapat oldotta meg a feladatot
00:30:14
átlagos megoldási idő

S37 / J47. feladat

Legyen O az ABC háromszög köré írt körének középpontja. Legyenek továbbá a D és E pontok rendre az AB és AC szakaszokon úgy, hogy O a DE szakasz felezőpontja. Ha AD = 8, BD = 3 és AO = 7, akkor mekkora a CE szakasz hossza?

Megoldás

Eredmény:

421 7


Legyen ABés AC rendre az AB és AC szakaszok O-ra középpontosan tükrözött képe. Megemlítendő, hogy az A, B és C pontok az ABC háromszög köréírt körén találhatók. Mivel O a DE szakasz felezőpontja, a D (E) pont az AB és AC (AC és AB) szakaszok metszéspontja. A Pitagorasz-tételt alkalmazva az AAB derékszögű háromszögre kiszámolhatjuk, hogy

AB = AA 2 A B 2 = 142 112 = 53.

Az ABE derékszögű háromszögből ugyancsak megkapjuk, hogy

AE = 75 + 9 = 221.

Az ABE és ACE derékszögű háromszögek hasonlók, így

CE AE = BE AE ,

ez alapján pedig megkapjuk a kívánt eredményt, ami

CE = AE BE AE = 8 3 221 = 4 3 21 21 = 421 7 .

Alternatív megoldás: A D pont ABC köré írt köréhez (melynek sugara r = AO) tartozó körhatványa

3 8 = DB DA = OD2 r2 OE = OD = 49 24 = 5

(azért negatív, mert a pont a körön belül helyezkedik el). A koszinusztételt alkalmazva az ADO-re megkapjuk, hogy

82 = 52 + 72 2 5 7cos(AOD).

Mivel cos(AOE) = cos(180 AOD) = cos(AOD) = 1 7, ugyanezt a tételt az AOE-re alkalmazva megkapjuk, hogy

AE2 = 72 + 52 2 5 7cos(AOE) = 84 AE = 84 = 221.

Hasonlóképp az E pont ABC köré írt köréhez tartozó körhatványából következik, hogy

221 EC = 52 72 EC = 24 221 = 421 7 .

Statisztika
70
csapat kapta meg a feladatot
17.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:27:40
átlagos megoldási idő

S38 / J48. feladat

Egy 7 × 24-es téglalapot 1 × 1-es négyzetekre osztottunk. A téglalap egyik átlója háromszögeket vág le egyes négyzetekből. Mennyi ezen háromszögek kerületének összege?

Megoldás

Eredmény:

56 3 = 182 3


Legyen a téglalap szélessége 24, magassága pedig 7! A bal alsótól a jobb fölső sarokig tartó átló meredeksége 7 24. Amikor az átló áthalad egy négyzeten, akkor és csak akkor vág le belőle egy háromszöget, ha áthalad annak egy vízszintes élén. Mivel az átló meredeksége állandó, a két szomszédos négyzetből levágott háromszögek vonalszakaszait együttesen tekinthetjük egy 1 egység szélességű derékszögű háromszög átfogójának. Mivel a befogók hossza 1 és 7 24, az átfogó 1 + ( 7 24 ) 2 = 25 24 egység hosszú.

A két levágott háromszög kerületének összege tehát 56 24. A téglalap átlója pontosan hatszor metszi a vízszintes osztóvonalakat, továbbá két, a fentihez hasonló, derékszögű háromszöget vág le az első és az utolsó négyzetből, amelyen áthalad. Így a kerületek összege 8 56 24 = 56 3 .

Statisztika
55
csapat kapta meg a feladatot
50.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:18:22
átlagos megoldási idő

S39 / J49. feladat

Egy n pozitív egészt liftezőnek nevezünk, ha egy 8787 emeletes épületben minden egyes emeletről eljuthatunk bármelyik másik emeletre úgy, hogy csak arra van lehetőségünk, hogy 2020 emeletet menjünk lefelé, vagy n emeletet felfelé. Keressétek meg a legnagyobb liftező számot!

Megjegyzés: Egy k emeletes épületnek egy földszintje van, és k emelete a földszint felett.

Megoldás

Eredmény:

6763


Először is ahhoz, hogy a 2019. emeletről bármerre mozogni tudjon a szám, teljesülnie kell annak, hogy 2019 + n 8787 n 6768. Másodszor szükségeltetik a d = lnko(2020,n) := 1 kikötés, mivel csak akkor tudunk az a és b szintek közt mozogni, ha da b. Figyelembe véve, hogy 2020 = 22 5 101, több lehetőséget is kizárhatunk a legnagyobb n-re: a 6768 osztható 2-vel, a 6767 osztható 101-gyel, a 6766 osztható 2-vel, a 6765 osztható 5-tel, a 6764 osztható 2-vel és végül lnko(6763,2020) = 1.

Még be kell bizonyítanunk, hogy a 6763 liftező. Az euklideszi algoritmust (vagy a Bézout-lemmát) használva találhatunk olyan x, y egész számokat, melyekre teljesül, hogy 6763x 2020y = 1 és feltételezhetjük, hogy x, y párosak és nemnegatívak, mivel x-hez 2020-at és y-hoz 6763-at hozzáadva ugyancsak fennál az egyenlőség. Azt állítjuk, hogy a 0 e 8786 emeletről indulva lehetséges olyan sorozatot létrehozni, melyben x emeletet megyünk felfelé és y emeletet lefelé úgy, hogy az épületben maradunk és az e + 1-edik emeleten érünk célba. Mivel 2020 + 6763 8787, mindig legalább egy irányba tudunk menni. Továbbá ha felhasználjuk az összes lefelé (avagy fölfelé) haladó lépést, mindenképp az e + 1-edik emelet alatt (fölött) leszünk és a fennmaradó fölfelé (lefelé) haladó lépéseket felhasználva az e + 1-edik emeletre érkezünk. Hasonlóképp megállapítható, hogy bármelyik 1 e 8787 emeletről tudunk egy emeletet lefelé menni. Következésképp a legnagyobb liftező szám 6763.

Statisztika
45
csapat kapta meg a feladatot
48.9%
csapat oldotta meg a feladatot
00:15:37
átlagos megoldási idő

S40 / J50. feladat

Az alábbi összeadásban

RE D+BLU E +GREE N =BROWN

a különböző betűk különböző számjegyeket jelölnek, és a négy szám közül egyik sem kezdődhet nullával. Továbbá tudjuk, hogy BLUE teljes négyzet. Mennyi az ötjegyű BROWN értéke?

Megoldás

Eredmény:

85230


Jelöljük számokkal a betűk oszlopait balról jobbra 1-től 5-ig! Az ötödik oszlopban megkapjuk, hogy D + E = 10 és továbbvisszük az 1-et a negyedik oszlopba, amit t5 = 1-gyel jelölünk. Továbbá az első két oszlopból láthatjuk, hogy G + 1 = B, mivel t2-nek 1-nek kell lennie, hiszen B + R + t3 = R és 1 t3 2. Ebből megállapítható az is, hogy B = 9 vagy B = 8. Következésképp BLUE négy különböző számjegyből álló négyzete az n számnak, melyre teljesül, hogy 90 n 99. Ha kizárjuk az azonos számjegyeket tartalmazó négyzeteket, a BLUE fennmaradó lehetséges értékei 8649, 9025, 9216, 9604 és 9801. Az alapján, hogy D + E = 10, kizárhatjuk a 9025-öt, mivel ebből az következne, hogy D = E = 5. Továbbá nem lehetséges a 9801, mivel akkor igaz lenne, hogy B = D = 9, 9604 pedig azért, mert akkor L = D = 6 teljesülne. A negyedik oszlop segítségével kizárhatjuk a 9216-ot, mivel ez alapján következne, hogy D = 4 és E + U + E + 1 = 6 + 1 + 6 + 1 = 14, vagyis W = 4, ami ellentmondásban van azzal, hogy D = 4. Tehát a BLUE egyetlen lehetséges értéke 8649.

Az alapján, hogy B = 8, L = 6, U = 4 és E = 9, könnyedén megkapjuk, hogy D = 1, W = 3 és G = 7, a továbbvitt értékek pedig t3 = t4 = 2. A harmadik oszlopban (R + L + E + t4 = t3 10 + O, amit egyszerűsíthetünk R + 17 = 20 + O-ra) csak akkor teljesül az egyenlőség, ha R = 5 és O = 2. Következésképp megkapjuk a hiányzó N = 0 értéket, és az összeadás a következőképp néz ki a számjegyeket behelyettesítve:

591+8649 +75990 =85230
Statisztika
38
csapat kapta meg a feladatot
36.8%
csapat oldotta meg a feladatot
00:26:47
átlagos megoldási idő

S41 / J51. feladat

Keressétek meg a legkisebb olyan k > 1 pozitív egész számot, amire nem létezik olyan k-jegyű pozitív egész n, hogy n minden számjegye páratlan és S(S(n)) = 2, ahol S(x) jelöli x számjegyeinek összegét!

Megoldás

Eredmény:

103


Elsőként vegyük észre, hogy akkor és csak akkor teljesül az S(m) = 2 egy páratlan m egész számra, ha m = 10l + 1, ahol l pozitív egész szám. Ha k = 103, akkor az S(n) szükségszerűen páratlan bármely olyan k-jegyű n számra, melynek minden számjegye páratlan, így ahhoz, hogy teljesüljön az S(S(n)) = 2, S(n)-nek is meg kell felelnie a fenti m-re vonatkozó kikötésnek. Viszont

101 < 103 1 S(n) 103 9 = 927 < 1001

bármely 103 jegyű n számra, így k = 103 megfelel a feladatban előírtaknak.

Most bizonyítsuk, hogy a páratlan k < 103 értékre létezik a feladatban megadott n szám. Észrevehetjük, hogy S(n) felvehet bármely k-nál nagyobb vagy azzal egyenlő és 9k-nál kisebb vagy azzal egyenlő páratlan értéket. Ha 1 < k 11, akkor 9k 18 > 11, így S(n) értéke lehet 11, és következésképp létezik olyan n szám, amelyre teljesül, hogy S(S(n)) = 2. Ha 101 k > 11, akkor 9k 9 13 = 117 > 101, így S(n) értéke lehet 101 és ismételten teljesül az S(S(n)) = 2. Tehát k > 101.

Ha k < 103 értéke páros, ugyanezt az érvelést alkalmazzuk azzal a különbséggel, hogy S(n) páros. A k = 2 értékhez tartozik az n = 11. Ha 2 < k 20, akkor 9k > 20, így találhatunk olyan n számot, melyre az S(n) értéke 20. Ha 103 > k > 20, akkor 9k > 180 > 110, így S(n) értéke lehet 110.

Ezek alapján kiderül, hogy 103 a keresett legkisebb szám, melyre teljesülnek a feladat feltételei.

Statisztika
29
csapat kapta meg a feladatot
55.2%
csapat oldotta meg a feladatot
00:14:11
átlagos megoldási idő

S42 / J52. feladat

Marci vett egy téglalap alakú sakktáblát, ami 1010 × 2020 négyzetből áll, és amelyből kivágtak egy kisebb téglalapot az alábbi ábrán látható módon. Marci a sakktábla minden négyzetére helyezett egy bogarat. Azonban néhány bogár köhögős volt, és ez a köhögés rendkívül fertőző: minden bogár, akinek legalább két szomszédja köhögős volt, szintén elkapta a köhögést. (Akkor szomszédja egy bogár a másiknak, ha olyan négyzeten ül, amellyel a másik négyzetének van közös oldala.) Határozzátok meg, hogy legkevesebb hány köhögős bogarat kell felrakni a táblára, hogy megfertőzzék az összes többit. A bogarak nem mozogtak.

Megoldás

Eredmény:

2630


Vegyük észre, hogy ha egy bogár megfertőződik a fent említett módon, a fertőzött régió teljes kerülete nem növekszik. Ezáltal kezdetben legalább P4 fertőzött bogárnak kell lennie, hogy megfertőzhessék az összes többit, ahol P az ”O” alak kerülete. Könnyedén kiszámolható, hogy P = 2(2020 + 1010 + (2020 400) + (1010 400)) = 10520, és P4 = 2630 köhögős bogár az ábrán látható módon elrendezve meg tudja fertőzni az összes többit.

Statisztika
23
csapat kapta meg a feladatot
39.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:23:07
átlagos megoldási idő

S43 / J53. feladat

Egy pozitív egész számnak 25! különböző pozitív osztója van. Az osztók közül legfeljebb hány lehet egy prímszám ötödik hatványa?

Megjegyzés: Az n! az összes n-nél kisebb vagy egyenlő pozitív egész szám szorzatát jelöli.

Megoldás

Eredmény:

27


Egy p1a1p2a2pkak számnak, ahol a pi-k különböző prímek, (a1 + 1)(a2 + 1)(ak + 1) pozitív osztója van. Tehát az ötödik prímhatvány alakú osztók maximális száma egyenlő a 6-nál nagyobb vagy egyenlő tényezők maximális számával 25! lehetséges faktorizációiban. Ennek a maximalizálásához vegyük 25! prímfelbontását:

25! = 222 310 56 73 112 13 17 19 23.

Az 5-nél nagyobb prímeken nem változtatunk, az 5-ösöket és a 3-asokat egyenként szorozzuk fel egy-egy 2-essel, a megmaradó 26-t pedig írjuk át 82 alakba, ezzel a felbontással pedig meg is kaptuk a keresett maximumot, ami a 27.

Statisztika
18
csapat kapta meg a feladatot
61.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:12:41
átlagos megoldási idő

S44 / J54. feladat

Az x, y, z pozitív valós számokra teljesül, hogy

x2 + xy + y2 = 1, y2 + yz + z2 = 2, z2 + zx + x2 = 3.

Mennyi az xy + yz + zx kifejezés értéke?

Megoldás

Eredmény:

223 = 2 36


Összeadva az első és harmadik egyenletet, majd kivonva a második kétszeresét, azt kapjuk, hogy

(2x y z)(x + y + z) = 0.

Mivel x, y, z pozitívak, 2x = y + z. Legyen y = x δ és z = x + δ, ezeket helyettesítsük be az eredeti egyenletekbe, így azt kapjuk, hogy

3x2 3 + δ2 = 1, 3x2 + δ2 = 2, 3x2 + 3 + δ2 = 3.

Ebből következik, hogy = 13, ezt a második új egyenletbe behelyettesítve egy másodfokú egyenletet kapunk, amelynek megoldásai

δ2 = 1 ±1 36.

A feladat a 3x2 δ2 = 2 2δ2 értékére kérdez rá, és mivel pozitívnak kell lennie, az egyetlen lehetőség 223.

Alternatív megoldás: Vegyünk fel a síkban egy P pontot és húzzuk meg a PA, PB és PC szakaszokat rendre x, y és z hosszúságban úgy, hogy APB = BPC = CPA = 120. Mivel cos(120) = 1 2, a feladatban megadott egyenletekből és a koszinusztételből következik, hogy AB = 1, BC = 2 és AC = 3, így az ABC egy derékszögű háromszög, melynek területe S = 2 2 . Ugyanezt a területet kiszámolhatjuk a P csúcson osztozó három háromszög területéből is, az alábbi módon: S = 1 2sin(120)(xy + yz + zx). Mivel sin(120) = 3 2 , arra következtethetünk, hogy xy + yz + zx = 26 3 .

Statisztika
15
csapat kapta meg a feladatot
20.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:40:08
átlagos megoldási idő

S45 / J55. feladat

Legyenek I és O azon ABC háromszög beírt körének, illetve köré írt körének középpontjai, amelyre teljesül, hogy AB = 495, AC = 977 és AIO = 90. Határozzátok meg a BC oldal hosszát!

Megoldás

Eredmény:

736


Végezzünk egy középpontos nagyítást az A pontból kiindulva kétszeres szorzóval, és jelöljük az egyes pontok így kapott képét vessző hozzáadásával! Így az AO szakasz az ABC köré írt körének átmérője, és mivel AIO = 90, az I pont szintén a köré írt kör ívén helyezkedik el. Következésképp I annak a BC ívnek a felezőpontja, amely nem tartalmazza az A pontot. Ismeretes, hogy erre a pontra (amit nevezzünk ezentúl Š-nek) teljesül, hogy ŠI = ŠC és a szögek kiszámítása révén kiderül, hogy BCŠ = BAŠ = CAŠ. Az AŠ és BC szakaszok metszéspontja legyen D! Ekkor igaz, hogy DŠC CŠA és így

ŠD ŠI = DŠ ŠC = CŠ ŠA = ŠI ŠA = 1 2

a középpontos hasonlóság arányának reciproka. Ebből következik, hogy [BCI] = 1 3 [ABC], ahol [XY Z] az XY Z háromszög területét jelöli. Ezt az egyenlőséget átalakíthatjuk az ABC beírt körének r sugarával:

1 2r BC = 1 6r(AB + BC + CA),

amiből kiszámolhatjuk, hogy

BC = AB + AC 2 = 495 + 977 2 = 736.

Statisztika
12
csapat kapta meg a feladatot
33.3%
csapat oldotta meg a feladatot
00:09:27
átlagos megoldási idő

S46 / J56. feladat

Keressétek meg az összes (a,b,c) pozitív egészekből álló számhármast, amelyek kielégítik a
3abc = 2a + 5b + 7c egyenletet.

Megoldás

Eredmény:

(1,16,2), (2,11,1), (12,1,1)


A (pozitív) abc számmal leosztva az egyenletet azt kapjuk, hogy

3 = 2 bc + 5 ca + 7 ab.

Ha mindhárom ismeretlen nagyobb egynél, és legalább az egyik nagyobb kettőnél, akkor a jobb oldal legfeljebb

2 2 3 + 5 2 3 + 7 2 2 = 35 12 < 3,

azaz nincs megoldás ezek mellett a feltételek mellett. Az is könnyen ellenőrizhető, hogy a = b = c = 2 sem megoldás. Tehát a, b és c közül legalább az egyik egyenlő 1-gyel.

Ha a = 1, akkor az eredeti egyenlet

3bc = 2 + 5b + 7c

lesz, amelyet ha felszorzunk hárommal, és átrendezzük, előáll szorzat alakban:

(3b 7)(3c 5) = 41.

Mivel mindkét tényező a 41 pozitív osztója, és 41 prímszám, így ebben az esetben csak egyetlen megoldás van, mégpedig b = 16 és c = 2.

Ha b = 1, azt kapjuk, hogy

3ac = 2a + 5 + 7c

és az előzőhöz hasonló lépésekkel és érveléssel ebből adódik, hogy

(3a 7)(3c 2) = 29,

ahonnan egy megoldást kapunk: a = 12 és c = 1.

Végül, ha c = 1-et helyettesítünk be, és elvégezzük a szükséges átrendezést, akkor

(3a 5)(3b 2) = 31,

amelyből az a = 12, b = 1, illetve az a = 2, b = 11 megoldásokat kapjuk, amelyek közül az elsőt már korábban megtaláltuk.

Összesen tehát pontosan három megoldás van: (1,16,2), (2,11,1) és (12,1,1).

Statisztika
10
csapat kapta meg a feladatot
20.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:26:46
átlagos megoldási idő

S47 / J57. feladat

Egy buliban minden vendég pontosan tizennégy másik vendégnek a barátja (saját magát nem beleértve). Bármely két barátnak pontosan hat további közös barátja van jelen, míg bármely két vendégnek, akik nem barátok, pontosan két közös barátja van jelen. Hány vendég van a buliban?

Megoldás

Eredmény:

64


Válasszuk ki x vendéget a barátaival együtt és jelöljük ezt a 15 emberből álló csoportot H-val! Legyen y H-nak egy x-től különböző eleme, ekkor y-nak pontosan 7 barátja van a H-n kívül: y 14 barátjából az egyik x, illetve van hat közös barátjuk x-szel, és ezek mind elemei H-nak. Tehát összesen c = 14 7 = 98 (y,z) pár van, ahol y H-nak egy x-től különböző eleme, és z egy H-n kívüli barátja y-nak. Azonban a c számot másféle számolással is megkaphatjuk: minden H-n kívüli z vendégnek pontosan két barátja van benne H-ban, mivel a H definíciójából kifolyólag x és z nem lehetnek barátok, x és z két közös barátja pedig benne van a H-ban. Azaz c a H-n kívüli vendégek számának kétszeresével egyezik meg, vagyis 982 = 49 vendég nincs benne H-ban. Mivel H-nak 15 eleme van, így összesen 15 + 49 = 64 vendég van a buliban.

Gondoljuk meg, hogy a 64 vendég között a baráti kapcsolatok ilyen hálózata lehetséges: helyezzük a vendégeket egy 8 × 8 tábla négyzeteibe és két vendég pontosan akkor álljon baráti kapcsolatban, ha ugyanabban a sorban, vagy ugyanabban az oszlopban vannak. Könnyen látható, hogy ekkor a feladat feltételei teljesülnek.

Statisztika
10
csapat kapta meg a feladatot
20.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:16:24
átlagos megoldási idő

S48 / J58. feladat

Legyen P az ABC háromszög egy belső pontja. Ha

AP = 3,BP = 5,CP = 2,AB : AC = 2 : 1,ésBAC = 60,

akkor mekkora az ABC háromszög területe?

Megoldás

Eredmény:

6 + 73 2


Vegyünk fel a C pontból az AB oldalra húzott merőlegesen egy külső Q pontot úgy, hogy ABQ ACP! A hasonlóság aránya AB AC = 2 és ebből következik, hogy AQ = 2 AP = 23 és BQ = 2 CP = 4. Ezekből az egyenlőségekből, valamint abból, hogy QAB = PAC, következik, hogy APQ ACB, így APQ = 90 és a Pitagorasz-tétel miatt

PQ = (23 )2 (3 )2 = 3.

Ugyanezen tétel miatt, mivel BP2 = 52 = 42 + 32 = BQ2 + PQ2, megkapjuk, hogy BQP = 90. Ha a Q pontot középpontosan tükrözzük a BP szakasz felezőpontjára (legyen ez a Q), ismét alkalmazhatjuk a Pitagorasz-tételt az AQB derékszögű háromszögre, hogy kiszámoljuk az AB oldalt: AB2 = PQ2 + (AP + BQ)2 = 28 + 83. Ebből következik, hogy az ABC területe

1 2 AB AC sin60 = 3 8 AB2 = 6 + 73 2 .

Statisztika
9
csapat kapta meg a feladatot
11.1%
csapat oldotta meg a feladatot
00:53:48
átlagos megoldási idő

S49 / J59. feladat

Legyen P(x) = anxn + an1xn1 + + a1x + a0 egy olyan nemnegatív egész együtthatós polinom, amelyre teljesül, hogy

P (21 1 2 ) = 2020.

Határozzátok meg an + an1 + + a1 + a0 legkisebb lehetséges értékét!

Megoldás

Eredmény:

22


Legyen u = 211 2 és vegyük észre, hogy amit minimalizálni akarunk, az an + an1 + + a1 + a0 = P(1). A megoldást több lépésre bontjuk.

1. lépés: Ellenőrizhető, hogy u gyöke a G(x) = x2 + x 5 egyenletnek. Osszuk le P(x)-et G(x)-szel, azaz írjuk fel

P(x) = Q(x)G(x) + Ax + B

alakban, ahol A és B egészek, és Q egész együtthatós polinom (a polinomosztás algoritmusával könnyen meghatározható).

2. lépés: Mivel P(u) 2020 = 0, A és B egészek, illetve u irracionális, ebből következik, hogy A = 0 és B 2020 = 0, azaz

P(x) = Q(x)G(x) + 2020. (⋆)

3. lépés: Ha P(x) bármelyik együtthatójára, mondjuk ak-ra igaz, hogy ak 5, akkor a P~(x) = P(x) + G(x)xk = P(x) + (x2 + x 5)xk polinom szintén megfelel a feltételeknek, és P~(1) = P(1) 3. Ezt az eljárást addig ismételve, amíg lehetséges, egy olyan P(x) polinomot kapunk, amelynek minden együtthatójára teljesül, hogy ak {0,1,2,3,4} és P(u) = 2020.

4. lépés: Lássuk be, hogy az ilyen módon konstruált P polinom egyértelmű. Ahhoz, hogy bármely, a (⋆) egyenletet egy megfelelő Q(x)-szel kielégítő polinomra teljesüljön, hogy 0 a0 4, ahol a0 P(x) konstans tagja, a Q(x) konstansára igaz kell legyen, hogy q0 = 404. Mivel G(x) minden együtthatóját ismerjük, és a konstans tag abszolútértéke 5, így a (⋆) alapján meg tudjuk határozni a q1 együtthatót, és így tovább. A Q(x) egyértelműségéből pedig nyilvánvalóan következik a P(x) egyértelműsége.

5.lépés: Végül a 3. lépésben leírt eljárást ismételve elvégezzük a szükséges számításokat. A P0(x) = 2020 konstans polinomból indulva a következő módon számolunk:

P1(x) = 404x2 + 404x P2(x) = 80x3 + 484x2 + 4x P3(x) = 96x4 + 176x3 + 4x2 + 4x P4(x) = 35x5 + 131x4 + x3 + 4x2 + 4x P5(x) = 26x6 + 61x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x P6(x) = 12x7 + 38x6 + x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x P7(x) = 7x8 + 19x7 + 3x6 + x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x P8(x) = 3x9 + 10x8 + 4x7 + 3x6 + x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x P9(x) = 2x10 + 5x9 + 4x7 + 3x6 + x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x P10(x) = x11 + 3x10 + 4x7 + 3x6 + x5 + x4 + x3 + 4x2 + 4x.

A keresett minimum tehát

P10(1) = 1 + 3 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4 = 22

.

Statisztika
5
csapat kapta meg a feladatot
20.0%
csapat oldotta meg a feladatot
00:31:27
átlagos megoldási idő