Change language

قواعد مسابقه

یکم. شرکت در نابوی

نابوی مسابقه ای است که دروهله ی نخست برای تیم های متشکل از دانش آموزان دبیرستانی تدوین شده است. هرتیم حداکثر می تواند شامل پنج دانش آموز باشد . این مسابقه دارای سه رده است: مقدماتی(جونیور)، پیش رفته(سنیور) و دورآزاد. تیم هایی که در رده ی مقدماتی شرکت می کنند می توانند تنها شامل یک دانش آموز دبیرستانی باشند که هنوز وارد سال آخر دبیرستان نشده است. تیم هایی که در رده ی پیش رفته شرکت می کنند می توانند دارای هر تعداد (التبه بین یک تا پنج) دانش آموز دبیرستانی باشند، مضاف برین، دانش آموزانی باشند که حین ترم تابستانی 2019/2020 تحصیل می کردند نیز می توانند در رده ی سنیور شرکت نمایند. محل تحصیل همه ی اعضای یک تیم نیز می بایست یک مدرسه باشد. تنها مورد استثنا برای دانش آموزانی است که در ترم تابستانی 2019/2020در یک مدرسه تحصیل می کردند. تیم هایی که در رده ی آزاد شرکت می کنند محدودیتی از جهت سن، مدرسه، و یا دانش آموز بودن ندارند.

دوم. ثبت نام

مدرسه ها یا تیم ها می توانند برای شرکت در مسابقه تا پیش از اتمام زمان ثبت نام یا اتمام ظرفیت از طریق وب سایت مسابقه اقدام نمایند.تمامی اطلاعات لازم درباره ی تاریح های مهم، تعداد تیم هایی که تاکنون ثبت نام کرده اند، و ظرفیت کلی برای ثبت نام در وب سایت مسابقه قابل دست رسی خواهند بود. صبت نام در دو گام صورت می پذیرد: درگام نخست، هر مدرسه می تواند هرتعداد تیمی را که خواست ثبت نام کند، اما تنها دوتیم نخست هر رده برای شرکت در مسابقه پذیرفته خواهند شد(مگر این که ظرفیت به ما اجازه ندهد)، سپس باقی تیم ها در فهرست انتظار قرار خواهند گرفت. به هنگام گام دوم ثبت نام، که دقیقا دو هفته پیش از آغاز مسابقه شروع خواهد شد، تیم های سوم و چهارم هر مدرسه در هر رده نیز ممکن است پذیرفته شوند(البته در صورتی که ظرفیت به ما این اجازه را بدهد). گام دوم سه روز پیش از شروع مسابقه به اتمام خواهد رسید. اگر، در آن زمان، ظرفیت ثبت نامی ها هنوز تکمیل نشده باشد و فهرست انتظار یکی از کشورهای شرکت کننده هنوز پر باشد؛ کلیه ی تیم های باقی مانده پذیرفته خواهند شد. بدین صورت اگر تیم چهارم یک مدرسه پیش تر پذیرفته شده باشد، نوبت به تیم پنجم خواهد رسیدو به همین ترتیب تا زمانی که ظرفیت تکمیل شود یا فهرست انتظار خالی شود. ثبت نام برای رده ی آزاد نیز به هنگام گام دوم ثبت نام آغاز می شود و ظرفیتی که به این رده اختصاص خواهد یافت کاملا وابسته به تعداد ثبت نامی ها در رده های مقدماتی و پیش رفته است.

سوم. کارت ویژه

هر محل برگزاری ممکن است کارت های ویژه را نیز ارائه کند. مدرسه ای که دارای کارت ویژه خواهد بود می تواند در هر رده تیم دوم خودرا نیز در دور نخست ثبت نام تایید شده بداند. فهرست مدرسه هایی که کارت ویژه را خواهند داشت پیش از شروع مسابقه در وب سایت مسابقه منتشر خواهد شد.

چهارم. شروع مسابقه

شرکت کنندگان هرتیم می توانند از هر جایی در مسابقه شرکت کنند. تنها چیزی که ضرورت دارد داشتن یک ارتباظ اینترنتی پایدار است. برگزار کنندگان مسابقه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلاتی که براثر ارتباط اینترنتی ناپای دار به بار خواهد آمد، نخواهند داشت. ضرورتی ندارد که اعضای یک تیم حین آزمون کنار هم باشند، هرچند اگر چنین باشد به بهبود ارتباط کمک خواهد کرد. توصیه ی اکید ما این است که تمامی شرکت کنندگان پروتکل های بهداشتی ای را که برای شهر شان حین مسابقه وضع شده اند دقیقا رعایت کنند. هر تیم ثبت نامی دو نامه از طریق پست الکترونیکی دریافت خواهد نمود: به ترتیب یک هفته و یک روز پیش از مسابقه. این نامه ها حاوی اطلاعات ثبت نامی برای ورود به محل مسابقه ی مجازی-جایی که داوطلبان می توانند به سوالات مسابقه دست رسی داشته باشند یا پاسخ های خودشان را ثبت کنند- خواهند بود.

پنجم. حل کردن مسئله ها

شرکت کنندگان روی هریک از شش مسئله ای که به آن ها داده می شود کار می کنند؛ پاسخ یا یک عدد یا تعدادی از عددها هستند. به محض این که تیم به این جمع بندی رسید که راه حلش درست است، می تواند به میز بررسی رفته و پاسخ را زیر کاغذی که سوال روی آن نوشته شده بنویسد. اگر میز بررسی به این نتیجه برسد که پاسخ درست است، آن را علامت می زند. تعداد دفعاتی که می توانند پاسخی را برای یک پرسش ثبت کنند، نا محدود است، گرچه، به طور مثال، پس از سه تلاش ناموفق، ممکن است مسئولی که در میز کنترل دارد کار را بررسی می کند علاوه برپاسخ عددی، راه حل کامل را هم از تیم بخواهد.

ششم. مصححان و کسانی که مسئله ها را تبادل می کنند

درمیز بررسی چندین مصحح وجود دارند، هر مصحح تنها روی یک مسئله ی مشخص متمرکز است؛ جزئیات آن در محل برگزاری مسابقه و پیش از آغاز آن اطلاع رسانی خواهد شد. هرگاه در یک لحظه چندین شرکت کننده برای بیان پاسخ خود به یک مصحح مراجعه کنند، براساس ترتیبی که رسیده اند به آن ها پاسخ داده خواهد شد. بایستی برگه ای که مصحح روی آن علامت درست را زده است به میز تبادل برده شود. توجه کنید که تن ها برگه هایی که علامت خورده اند و به دست مبادله کننده رسیده اند حل شده تلقی می شوند. پس از تحویل برگه،، تیم مسئله ی جدیدی را دریافت خواهد کرد. این کار مداوما تکرار خواهد شد تازمانی که بازه ی زمانی به اتمام رسیده باشد یا همه ی مسئله های موجود حل شده باشند. پیش از آغاز مسابقه، تعداد مسئله های موجود اطلاع رسانی خواهدشد.

هفتم. پایان مسابقه

مدت زمان مسابقه دو ساعت خواهد بود. پس از اتمام این زمان، دیگر نمی توان پاسخ دیگری را ثبت نمود. شرکت کنندگانی که پیش از اتمام در صف بوده اند می توانند پاسخ خودرا برای تصحیح ارائه دهند. درلحظه ای که وقت به اتمام خواهد رسید، مسئله هایی که پذیرفته شوند به عنوان تحویل شده در وقت پایانی منظور می شوند.

هشتم. برندگان

در هر رده تیمی که بیش ترین پرسش ها را حل کرده باشد، برنده محسوب می شود. اگر تعدادی از تیم ها باشند که تعداد یک سانی از پرسش ها را حل کرده باشند، برنده ها براساس بالاترین شماره سوالی را که حل کرده اند تعیین می شوند و اگر این بالاترین شماره ها برابر بودند، براساس دومین سوال در دنباله ی نزولی شماره سوال هایی که حل کرده اند تعیین می شوند. هرگاه همه ی این ها برابر بودند، مدت زمان ثبت پاسخ ها را درنظر می گیریم. اگر بازهم همه جیز مساوی بود، مدت زمان ثبت سوال یکی مانده به آخر را درنظر می گیریم.چنین روشی را برای تعیین جای گاه باقی تیم ها نیز به کار خواهیم گرفت. اصول مشابهی برای اعلام نتایج در سطح ملی و در سطح بین المللی به کار گرفته خواهند شد.

نهم. ابزارهای مجاز

ابزارهای نوشتاری و طراحی معمولی برای آزمون مجاز هستند. استفاده از هرنوع وسیله ی الکترونیکی (ماشین حساب، تبلت، و …)، وسایل ارتباط از راه دور (تلفن همراه، اینترنت، و…) به هم راه یادداشت ها یا هرگونه مطبوعات ممنوع است. هم کاری و هم اندیشی تنها میان اعضای یک تیم ممکن است.

دهم. اطلاعیه ی قوانین

رعایت این قوانین برای تمامی شرکت کنندگان در مسابقه الزامی می باشد. یک تیم با ثبت نام در مسابقه خواهد پذیرفت که قوانین را خوانده و فهمیده است، و حین مسابقه آن ها را رعایت خواهد نمود. عدم توانایی در رعایت این قوانین می تواند منجر به حذف تیم از مسابقه شود.