Change language

Kontakt

Wszelkie zapytania dotyczące konkretnego miejsca zawodów prosimy wysyłać bezpośrednio do osób odpowiedzialnych w poszczególnych lokalizacjach. Natomiast pytania ogólne prosimy kierować na adres: info-pl@math.naboj.org

Andrzej Grzesik
info-pl@math.naboj.org
Dorota Mozyrska
bialystok@math.naboj.org
Urszula Goławska
gdansk@math.naboj.org
Koordynator ogólnopolski
zawodów
Główny organizator zawodów
Białystok
Główny organizator zawodów
Gdańsk
Justyna Jaworska
krakow@math.naboj.org
Ewa Nizińska
warszawa@math.naboj.org
Elżbieta Bąkowska
wroclaw@math.naboj.org
Główny organizator zawodów
Kraków
Główny organizator zawodów
Warszawa
Główny organizator zawodów
Wrocław

Zawody w Białymstoku organizowane są przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Mamy 68-letnią tradycję, z której jesteśmy bardzo dumni. Wykształciliśmy tysiące studentów, którzy podtrzymują z nami kontakt i dzielą się swoimi sukcesami. Nasza Uczelnia to 7 wydziałów, około 8,5 tysięcy studentów i ponad 660 nauczycieli akademickich. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jest najsilniejszym ośrodkiem edukacji informatycznej w Polsce wschodniej. Wydział prowadzi obecnie kształcenie na trzech kierunkach studiów inżynierskich I stopnia: informatyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia: informatyka i matematyka stosowana. Wszystkie programy kształcenia są przygotowane również do prowadzenia studiów w języku angielskim. Wydział może pochwalić się też bogatą ofertą studiów podyplomowych. Programy kształcenia na studiach wszystkich stopni są konsultowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

www.wi.pb.edu.pl

Zawody w Gdańsku organizowane są przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Politechnika Gdańska to druga najlepsza w Polsce uczelnia badawcza w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. To tu powstają wynalazki wykorzystywane w Polsce i na świecie – komunikacja za pomocą oczu, ekologiczny lek na osteoporozę, biodegradowalne tworzywo i wiele innych. Politechnika Gdańska znajduje się w gronie 11 polskich uczelni sklasyfikowanych w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU) zwanym również Rankingiem Szanghajskim. W skład Politechniki Gdańskiej wchodzi 8 wydziałów kształcących studentów na 37 kierunkach studiów. Ponad 92% osób, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej jest aktywnych zawodowo. Badania pokazują, że wynagrodzenia naszych absolwentów zaliczają się do najwyższych w Polsce. Dyplom i wiedza uzyskane na PG to również przepustka do kariery poza granicami kraju.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej należy do najbardziej interdyscyplinarnych, umiędzynarodowionych oraz aktywnych naukowo jednostek Politechniki Gdańskiej.
1. Współprowadzimy 3 kierunki interdyscyplinarne
2. Mamy 6 programów podwójnego dyplomowania, pozwalających uzyskać dyplom z drugiej uczelni partnerskiej w Europie, cztery programy studiów realizowanych w pełni w języku angielskim na poziomie magisterskim oraz umowy na wymianę międzynarodową z 62-oma uczelniami z 23 krajów.
3. Realizujemy 7 międzynarodowych oraz 22 krajowe projekty badawcze
4. Rokrocznie należymy do czołówki najbardziej aktywnych jednostek PG w zakresie publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych

www.pg.edu.pl

Zawody w Krakowie organizowane są przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest częścią najstarszej polskiej uczelni, działającej od 650 lat i łączącej wspaniałe tradycje z nowoczesnym nauczaniem w wielu dziedzinach. Wydział Matematyki i Informatyki, mający siedzibę w nowym budynku na III Kampusie UJ, kształci studentów na kierunkach: matematyka, informatyka, informatyka analityczna, matematyka komputerowa oraz sztuczna inteligencja. Kierunki te otrzymują najwyższą - wyróżniającą - ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a studenci odnoszą liczne sukcesy m.in. w mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym i międzynarodowych zawodach matematycznych. Wydział współpracuje z licznymi firmami, a absolwenci bez problemu znajdują ciekawą pracę, często już w trakcie studiów. Według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych kierunek informatyka analityczna jest kierunkiem studiów I stopnia, którego absolwenci mają najwyższą medianę zarobków. Wydział mocno angażuje się w rozwój utalentowanej młodzieży poprzez m.in. szeroką ofertę stypendialną dla najlepszych kandytatów i indywidualną opiekę na studiach nad olimpijczykami.

www.matinf.uj.edu.pl

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego jest jedną z najstarszych tego typu szkół w Krakowie. Powstało na mocy decyzji z dnia 27 marca 1906 jako Cesarsko-Królewskie Gimnazjum V i mieściło się w centrum Krakowa, w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego 5. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku szkoła zmieniła nazwę na V Państwowe Gimnazjum Neoklasyczne, a następnie na V Państwowe Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. W latach okupacji hitlerowskiej szkoła została zamknięta, ale zarówno nauczyciele, jak i młodzież, nie zaprzestali działalności, aktywnie uczestnicząc w organizacji i prowadzeniu tajnego nauczania. Po wyzwoleniu Krakowa i zakończeniu II wojny światowej, V Gimnazjum już w 1945 roku wznowiło pracę w budynku przy ulicy Jana Kochanowskiego. W roku szkolnym 1953/54 nastąpiła zmiana nazwy na III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego i pod tą nazwą działa do dziś - od 1968 roku w budynku na osiedlu Wysokim 6. W 1968 roku III Liceum przyłączyło się do tzw. “szkół stowarzyszonych” biorących udział w eksperymencie pedagogicznym UNESCO i za działalność w tej organizacji w roku 1979 sekretarz generalny wyróżnił szkołę Medalem UNESCO. Szkoła posiada tytuły: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii.

www.3liceum-krakow.pl

Zawody w Warszawie organizowane są przez V Liceum Ogólnokształące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie przy wsparciu finansowym Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WARSZAWIE

Szkoła jest równolatką Niepodległej Rzeczpospolitej. Została powołana do życia w 1918 roku jako Królewsko-Polska Szkoła dla Byłych Wojskowych. Od dnia swego powstania była wyjątkową placówką edukacyjną dla uczniów – żołnierzy. Z początkiem 1923 roku, na wniosek Rady Pedagogicznej, zmieniono nazwę szkoły na Gimnazjum Państwowe im. księcia Józefa Poniatowskiego. Zmiany w ustroju szkolnym pociągały za sobą kolejne modyfikacje nazwy, ale patron wciąż jest ten sam.

Dwie cechy, które definiują V LO, to poszanowanie tradycji przy jednoczesnym korzystaniu z postępu. Poniatówka szanuje godność i indywidualność każdego człowieka, stara się rozwijać w swoich wychowankach pasje, uzdolnienia i talenty. Praca dydaktyczna i wychowawcza wykorzystuje różnorodność form, od wycieczek klasowych, obozów naukowych, poprzez koła zainteresowań, czy działalność wolontariatu. Szkoła współpracuje z Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Handlową, Akademią Leona Koźmińskiego. Chętni co roku wypływają w rejs Pogorią, realizują się w wyjątkowym Kole Kryminalistycznym, a w weekendy wyruszają w góry. Klasy matematyczno-fizyczne rokrocznie odwiedzają CERN w Genewie.

Słuszność przyjętej strategii – nauki poprzez działanie, rozwijanie zainteresowań i wspieranie mocnych stron – potwierdzają nie tylko wyniki Rankingu Szkół Średnich Perspektyw, ale przede wszystkim niesłabnące zaangażowanie uczniów w życie V LO.

www.vlo.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział MIMUW to naturalna kontynuacja Warszawskiej Szkoły Matematycznej, oferująca najlepsze studia matematyczne i informatyczne w Polsce; ośrodek badawczy na najwyższym poziomie. Studia na MIMie wybiera ponad 20% laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej oraz Olimpiady Informatycznej. Wydział ma najwyższe miejsca wśród polskich uczelni w rankingu szanghajskim (matematyka) i Times Higher Education (informatyka), zdobywa liczne nagrody naukowe krajowe i zagraniczne, realizuje prestiżowe granty, a co roku studenci zdobywają medale i wyróżnienia w Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, w konkursie TopCoder Open, w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów Uniwersytetów (IMC), etc. Na Wydziale MIMUW można studiować matematykę, informatykę (to najlepsze miejsce w kraju do studiowania tych kierunków, wg rankingu Perpsektyw), bioinformatykę i biologię systemów, na etapie magisterskim również Machine Learning (w j. angielskim).

www.mimuw.edu.pl

Zawody we Wrocławiu organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nieprzerwanie od 2009 roku, jest najchętniej wybieraną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju. Najlepsza kadra naukowa oraz eksperci z dziedziny biznesu na co dzień zapewniają naszym studentom praktycznie ukierunkowane kształcenie, a niepowtarzalną atmosferę kameralnego i zielonego kampusu budują wspólnie z młodzieżą akademicką - 1/5 studentów #UEwroc jest zaangażowana w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Uczelnia prowadzi badania naukowe, pozyskując co roku dofinansowania w postaci grantów i dotacji, a także jest liczącym się partnerem w naukowych kontaktach międzynarodowych. Jakość kształcenia #UEwroc została potwierdzona wieloma certyfikatami i akredytacjami.

www.ue.wroc.pl