Pravidla

1. Účast v soutěži Náboj Online

Náboj je týmová soutěž primárně určená pro žáky středních škol. Každý tým sestává nejvýše z pěti členů. Soutěž má tři kategorie: Junioři, Senioři a Open. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou žáky střední školy a kteří ještě nestudují poslední (maturitní) či předposlední ročník. V kategorii Senioři mohou soutěžit studenti středních škol jakéhokoliv ročníku. Pro obě tyto kategorie platí, že všichni členové týmu musí být ze stejné střední školy. V kategorii Open může soutěžit kdokoliv, účast není podmíněna věkem, školou ani statutem studenta.

2. Registrace

Do soutěže se školy či týmy přihlašují prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže, a to do ukončení registrace nebo do naplnění kapacity. Veškeré informace o termínech, počtu přihlášených týmů a celkové kapacitě jsou zveřejněny na stránkách soutěže. Přihlašování probíhá ve dvou kolech. Každá škola může přihlásit libovolný počet týmů v obou kategoriích během obou kol. V prvním kole se ovšem mezi soutěžící zařadí pouze první dva přihlášené týmy dané školy (není-li již vyčerpána kapacita), všechny další jsou umístěny na seznam náhradníků. V druhém kole, které začíná dva týdny před soutěží, jsou mezi soutěžící týmy zařazeny rovněž i třetí a čtvrtý přihlášený tým v každé kategorii (není-li již vyčerpána kapacita). Registrace je uzavřena tři dny před soutěží. Pokud v tuto chvíli není kapacita stále zcela naplněna a seznam náhradníků pro daný stát není prázdný, jsou do soutěže zařazovány postupně i v pořadí páté, šesté atd. přihlášené týmy, dokud není vyčerpána kapacita soutěžního místa nebo není seznam náhradníků vyprázdněn. Přihlašování do kategorie Open bude otevřeno v druhém kole. Kapacita této kategorie bude záviset na počtu soutěžících ve zbylých dvou kategoriích.

3. Začátek soutěže

Soutěžit je možné odkudkoli. Podmínkou je stabilní internetové připojení. Organizátoři nejsou zodpovědní za škody způsobené špatným připojením na straně soutěžících. Členové týmu nemusí být v průběhu soutěže fyzicky spolu, ale z důvodu zefektivnění spolupráce je to doporučeno, jestliže takovou možnost mají. Vyzýváme však soutěžící, aby dodržovali všechna epidemiologická nařízení platná v místě jejich bydliště v době konání soutěže. Každému přihlášenému týmu přijde týden a pak den před soutěží na e-mailovou adresu vyplněnou při registraci e-mail s přihlašovacími údaji do herního systému, přes který se dostane k zadáním úloh a prostřednictvím kterého bude odevzdávat svá řešení.

4. Řešení a odevzdávání úloh

Soutěžící v týmu řeší libovolné z šesti úloh, které mají k dispozici, výsledkem je jedno nebo více čísel. Jakmile tým dojde k závěru, že jejich výsledek je správný, zadá výsledek do systému. Je-li zadaný výsledek správný, objeví se v systému hláška a týmu se zpřístupní další úloha. Počet odevzdání každé úlohy není nikterak omezen, nicméně platí, že po zadání n špatných výsledků musí tým počkat n minut, než může zadat další výsledek oné úlohy, tj. minutu po prvním špatném pokusu, 2 minuty po druhém, 3 po třetím atd., s výjimkou posledních 5 minut, kdy lze odpovídat na danou úlohu každých 10 sekund.

5. Ukončení soutěže

Soutěž končí uplynutím časového limitu dvou hodin. Poté již nebude možné do soutěžního systému zadávat žádné další výsledky. Bezprostředně po ukončení soutěže před vyhlášením výsledků bude možné případné námitky zaslat na adresu online-cz@naboj.org.

6. Vítěz

Ve své kategorii a zemi vítězí ten tým, který vyřešil nejvíce úloh. Při stejném počtu záleží na nejvyšším čísle vyřešené úlohy, při rovnosti se posuzuje druhé nejvyšší číslo atd. Pokud některé týmy vyřeší úplně stejné úlohy, rozhoduje čas odevzdání poslední úlohy, při rovnosti se posuzuje čas předposlední odevzdané úlohy atd. Stejným postupem se určí pořadí zbývajících týmů. Obdobně se stanovuje mezinárodní výsledková listina.

7. Povolené pomůcky

Oproti obvyklé soutěži je možné použít libovolné pomůcky. Není však povolena žádná pomoc od osob neúčastnících se soutěže, jakožto i jakákoliv komunikace a spolupráce mezi týmy během hry.

8. Statut pravidel

Tato pravidla soutěže Náboj on-line platí pro všechny zúčastněné týmy. Svým přihlášením do soutěže tým potvrzuje, že se s pravidly seznámil, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Jakékoliv prohřešky proti pravidlům soutěže mohou být potrestány diskvalifikací celého týmu.


Organizační řád soutěže Náboj

Výsledky


Mezinárodní:Česká republika: