Pravidlá

1. Účasť v Náboji Online

Náboj Online je tímová súťaž žiakov stredných škôl. Žiaci súťažia v najviac päťčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy. Tímy súťažia v troch kategóriách, Juniori, Seniori, a Open. V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia nie sú žiakmi najvyššieho (maturitného), alebo jemu bezprostredne predchádzajúceho ročníka strednej školy. V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy stredoškolákov s ľubovoľným vekovým zložením. Všetci členovia tímu musia na Na tímy v kategórií Open sa nevzťahujú žiadne obmedzenia a ich členovia nemusia byť žiaci strednej školy.

2. Prihlásenie

Do súťaže sa tímy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania, alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Prihlasovanie má dve kolá. Každá škola môže prihlásiť ľubovoľný počet tímov v každej kategórii počas oboch kôl. Počas prvého kola sú prvé dva tímy z vašej školy v každej kategórii automaticky zaradené medzi súťažiace tímy. Ďalšie tímy sa dostanú na čakaciu listinu. Dva týždne pred súťažou končí prvé kolo prihlasovania a začína druhé. Ak ešte nie je plná kapacita, tak najprv tretie a potom aj štvrté tímy z čakacej listiny sú zaradené medzi súťažiace tímy, pokiaľ to dovoľuje kapacita. Ak po ukončení druhého kola prihlasovania (týždeň pred súťažou) budú stále voľné miesta, tak najprv piate, potom šieste, … Tímy z čakacej listiny budú zaradené medzi súťažiace tímy. Prihlasovanie do kategórie Open začne počas druhého kola registrácie a kapacita tejto kategórie bude závisieť od počtu prihlásených tímov v kategóriách Junior a Senior.

3. Začiatok súťaže

Súťažiaci sa môžu zúčastniť súťaže z akéhokoľvek miesta, jediná nutná podmienka je stabilné internetové pripojenie. Organizátori nebudú zodpovedať za problémy spôsobené slabým internetovým pripojením na strane súťažiacich. Členovia tímu sa nemusia počas súťaže nachádzať na jednom mieste, je to však odporúčané pre lepšiu komunikáciu, ak to bude situácia umožňovať. Žiadame súťažiacich o dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení platných v ich lokalite v čase konania súťaže. Každý registrovaný tím dostane dva emaily, týždeň a deň pred súťažou. Tento email bude obsahovať prihlasovacie údaje potrebné na prístup do súťažného rozhrania kde budú zverejnené zadania a kde sa budú odovzdávať riešenia.

4. Riešenie a odovzdávanie úloh

Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú zo šiestich úloh, ktoré majú k dispozícii, výsledkom je buď jedno číslo alebo niekoľko čísel. Akonáhle tím dôjde k záveru, že ich výsledok je správny, odovzdajú tento výsledok prostredníctvom súťažného rozhrania. Ak je odovzdané riešenie správne, budú na to upozornení a odomkne sa im nové zadanie. Počet predložení každej úlohy nie je nijako obmedzený, avšak po odovzdaní n nesprávnych riešení musia počkať n minút, kým môžu riešenie danej úlohy odovzdať znova (teda po prvom nesprávnom riešení musia počkať jednu minútu, po druhom dve, po treťom tri, …)

5. Ukončenie súťaže

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. Od tejto chvíle nebude ďalej možné odovzdávať riešenia cez súťažné rozhranie. Hneď po skončení súťaže a pred vyhlásením výsledkov bude možné poslať akékoľvek potenciálne sťažnosti na info-sk@math.naboj.org.

6. Víťaz

Vo svojej kategórii a krajine konania víťazí ten tím, ktorý vyriešil najviac úloh. Pri rovnakom počte záleží na najvyššom čísle vyriešenej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje druhé najvyššie číslo atď. Ak dva tímy vyriešia úplne rovnaké úlohy, rozhoduje čas odovzdania poslednej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje čas predposlednej odovzdanej úlohy atď. Rovnakým postupom sa určí poradie zvyšných tímov. Podľa rovnakého princípu sa stanovuje medzinárodná výsledková listina.

7. Povolené pomôcky

Na rozdiel od klasickej súťaže sú povolené akékoľvek dostupné pomôcky. Je však zakázané radiť sa a získavať pomoc od osôb, ktoré sa nezúčastňujú súťaže. Taktiež je striktne zakázané komunikovať počas súťaže s ostatnými súťažiacimi tímami. Súťažiaci sa tiež nesmú snažiť cielene destabilizovať súťažné rozhranie.

8. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Náboj platia pre všetky zúčastnené tímy. Svojim prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Termíny


  • Začiatok registrácie
    20. marca 2023
  • Koniec registrácie
    16. apríla 2023
  • Termín súťaže
    21. apríla 2023