Change language

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej „Nariadenie“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Trojsten o.z., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 30815886

K osobným údajom v jednotlivých, do súťaže Matematický Náboj (ďalej len “Súťaž”) zapojených krajín, majú prístup aj lokálni organizátori za tú ktorú krajinu, a to v rozsahu osobných údajov registrujúcich osôb a registrovaných osôb (žiakov) výlučne svojej krajiny. Tieto osobné údaje využívajú výlučne na komunikáciu s registrujúcimi osobami za účelom informovania ohľadom aktuálneho ročníka Súťaže na zabezpečenie plynulého chodu, zasielanie propagačných marketingových e-mailov registrujúcim osobám pri propagácii jednotlivých ročníkov Súťaže a tiež pre zasielanie informácií o výsledkoch registrovaných osôb (žiakov) ich príslušným registrujúcim osobám.

Aké údaje spracovávame?

Akým spôsobom získavame osobné údaje?

Osobné údaje poskytuje registrujúca osoba pri registrácií tímu žiakov do Súťaže. Obrazové a/aj obrazovo-zvukové záznamy sa vyhotovujú počas Súťaže.

Ako zaobchádzame s osobnými údajmi? Na aké účely, na akých právnych základoch a ako dlho spracúvame osobné údaje?

ÚčelPrávny základRozsah spracúvaných údajovAko dlho spracúvame osobné údaje?
Riadne zabezpečenie Súťaže (organizácia a fungovanie)Oprávnený záujemÚdaje uvedené v registračnom formulári do SúťažePo dobu trvania Súťaže a 1 rok po skončení daného ročníka Súťaže
Tvorba a zverejnenie výsledkovej listinyOprávnený záujemMeno, priezvisko, ročník, škola žiaka, názov súťažného tímuPo dobu prevádzkovania webového sídla Súťaže a účtu na sociálnych sieťach
Zhotovenie a zverejnenie obrazových a/aj obrazovo-zvukových záznamov počas SúťažeSúhlasFotografia a/aj video záznamPo dobu prevádzkovania webového sídla Súťaže a účtu na sociálnych sieťach
Marketingová propagácia SúťažeOprávnený záujemE-mail a telefón registrujúcej osoby uvedený v registračnom formulári2 roky po skončení daného ročníka Súťaže

Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Odovzdávame vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo krajín EÚ)?

Osobné údaje uvedené pri registrácii neodovzdávame (neprenášame) do tretích krajín mimo EÚ. Sú uložené na serveroch výlučne v rámci EÚ.

Pri vašej interakcii na sociálnych sieťach, ktoré Trojsten využíva môže dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín predovšetkým v rámci využívania analytických a štatistických služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí, na ktorých má Trojsten zriadený profil.

Aké sú vaše práva, ako dotknutej osoby?

  1. Právo na odvolanie súhlasu, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas
  2. Právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
  3. Právo na obmedzenie spracovania
  4. Právo na prístup k osobným údajom
  5. Právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
  6. Právo na výmaz osobných údajov
  7. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
  8. Právo podať sťažnosť
  9. V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môžete podať sťažnosť dozornému úradu pre ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej žijete, resp. v krajine kde došlo k údajnému porušeniu ochrany osobných údajov. Na Slovensku je takým orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Časová lehota vybavenia vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

Vždy sa pokúsime vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti vás budeme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti informovať spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Zároveň ste v tomto prípade oprávnení podať sťažnosť dozornému úradu.

Žiadosti pre uplatnenie práv dotknutej osoby môžete doručiť elektronicky, e-mailom na adresu gdpr@trojsten.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa, uvedenú v úvode tejto informácie.

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované spracovanie ani profilovanie.